پایان نامه تأثير سطح مهارت الگو بر عملكرد و يادگيري مهارت سرويس سادة واليبال
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی مقالات شما را خریداریم تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی » تربیت بدنی  »  پایان نامه تأثير سطح مهارت الگو بر عملكرد و يادگيري مهارت سرويس سادة واليبال

دانلود مقاله پایان نامه تأثير سطح مهارت الگو بر عملكرد و يادگيري مهارت سرويس سادة واليبال پروژه تربیت بدنی پایان نامه والیبال پایان نامه در مورد والیبال پایان نامه یادگیری مهارت پایان نامه عملکرد یادگیری پروژه ورزش والیبال پروژه در مورد والیبال دانلود پروژه والیبال پروژه تربیت بدنی دانلود پروژه تربیت بدنی پروژه های تربیت بدنی پروژه رشته تربیت بدنی پروژه دانشجویی تربیت بدنی

The effect on the performance level of skill and learning simple service model Volleyball

تأثير سطح مهارت الگو بر عملكرد و يادگيری مهارت سرويس ساده واليبال

در اين تحقيق به منظور ارائه الگوي مشاهده اي به آزمودنيهاي دو گروه الگوي ماهر و درحال يادگيري ا زپخش فيلم، همراه با توصيف كلامي استفاده مي شود. در ادامه شيوة تهيه و ارائه الگوي مشاهده اي به اختصار توضيح داده  مي شود.

 الف)  فيلم الگوي ماهر :

به منظور تهيه فيلم الگوي ماهر، 20 اجراي سرويس سادة  واليبال يك واليباليست ماهر فيلمبرداري و ضبط مي شود، سپس اين فيلم به عنوان الگوي ماهر براي گروه مربوط به نمايش در مي آمد.

 ب) فيلم الگوي در حالي يادگيري :

به منظور تهيه فيلم الگوي در حال يادگيري، در هر روز از مرحلة اكتساب ، از 20 اجراي سرويس سادة واليبال  يكي از آزمودنيهاي گروه مشاهدة الگوي ماهر به صورت تصادفي فيلمبرداري مي‌شد. سپس اين فيلم به عنوان الگوي در حال يادگيري به گروه مربوط نشان داده مي شود.

فهرست مطالب

  فصل اول: مقدمه و بيان مسأله
مقدمه
بيان مسأله
ضرورت و اهميت تحقيق
اهداف تحقيق
فرضيه‌هاي تحقيق
پيش فرضهاي تحقيق
محدوديت‌هاي تحقيق
تعريف عملياتي متغيرها 

فصل دوم: مروري بر ادبيات تحقيق
مقدمه
زمينة نظري موضوع تحقيق
اثر بخشي يادگيري مشاهده‌اي از ديدگاه دو نظريه يادگيري حركتي
تبيينهاي اوليه اوليه از يادگيري مشاهده‌اي
تبيين ميلر و دلار
توجيه بندورا از يادگيري مشاهده‌اي
تحليل اسكينر از يادگيري مشاهده‌اي
مشاهدة نمايش چگونه بر يادگيري اثر مي‌گذارد؟
عوامل مؤثر بر يادگيري مشاهده‌اي
ويژگي‌هاي الگو
ويژگي‌هاي نمايش
ويژگي‌هاي مشاهده‌گر
توجيهات رشدي در الگودهي
پيشينه تحقيق
نتيجه‌گيري 

فصل سوم: روش تحقيق
روش تحقيق
جامعه تحقيق و آزمودنيها
متغيرهاي تحقيق
ابزار اندازه‌گيري
روش جمع‌آوري اطلاعات
نحوة اجراي آزمون
مراحل آزمون
روشهاي آماري 

فصل چهارم: يافته‌هاي تحقيق و تجزيه و تحليل آنها
تجزيه و تحليل توصيفي يافته‌ها
تجزيه و تحليل استنباطي يافته‌ها 

فصل پنجم: بحث و نتيجه‌گيري
خلاصه تحقيق
بحث و تفسير يافته‌ها
پيشنهادهاي پژوهشي
فهرست منابع 


فهرست جداول

(1ـ4) امتيازات نتيجه اجراي مهارت سرويس ساده واليبال در گروه مشاهدة الگوي ماهر
(2ـ4) امتيازات نتيجة اجراي مهارت سرويس سادة واليبال در گروه مشاهده الگوي در حال يادگيري
(3ـ4) ميانگين امتيازات الگو يا فرايند اجراي مهارت سرويس سادة واليبال براي گروه مشاهدة الگوي ماهر
(4ـ4) ميانگين امتيازات الگو يا فرايند اجراي مهارت سرويس سادة وليبال براي گروه مشاهدة الگوي در حال يادگيري
(5ـ4) نتايج آزمون تحليل واريانس عاملي مركب در مورد تأثير گروه و مرحلة آزمون بر نتيجة اجرا
(6ـ4) نتايج آزمون تحليل واريانس عاملي مركب در مورد تأثير گروه و مرحلة آزمون بر الگو يا فرايند اجرا
(7ـ4) نتايج آزمون تي مستقل براي متغير نتيجة اجرا در دو گروه مشاهدة الگوي ماهر و در حال يادگيري در مرحلة پيش آزمون
(8ـ4) نتايج آزمون تي مستقل براي متغير فرايند اجرا در دو گروه مستقل مشاهده الگوي ماهر و در حال يادگيري در مرحلة پيش آزمون
(9ـ4) نتايج آزمون تي مستقل براي متغير نتيجة اجرا در دو گروه مستقل مشاهدة الگوي ماهر و در حال يادگيري در مرحلة پس آزمون
(10ـ4) نتايج آزمون تي مستقل براي متغير فرايند اجرا در دو گروه مستقل مشاهده الگوي ماهر و در حال يادگيري در مرحله پس آزمون
(11-4) نتايج آزمون تي مستقل براي متغير نتيجة اجرا در دو گروه مستقل مشاهده الگوي ماهر و در حال يادگيري در مرحله يادداري
(12ـ4) نتايج آزمون تي مستقل براي متغير فرايند اجرا در دو گروه مستقل مشاهدة الگوي ماهر ور در حال يادگيري در مرحله يادداري 


فهرست نمودارها

(1ـ4) مقايسه نتيجة اجراي مهارت سرويس ساده واليبال بين مراحل مختلف آزمون در گروههاي مشاهده الگوي ماهر و در حال يادگيري
(2ـ4) مقايسه الگو يا فرايند اجراي مهارت سرويس سادة واليبال بين مراحل مختلف آزمون در گروههاي مشاهدة الگوي ماهر و در حال يادگيري
(3ـ4) مقايسة نتيجة اجراي مهارت سرويس ساده واليبال بين گروههاي مشاهده الگوي ماهر و در حال يادگيري در مرحلة پيش آزمون
(4ـ4) مقايسه الگو يا فرايند اجراي مهارت سرويس سادة واليبال بين گروههاي مشاهدة الگوي ماهر و در حال يادگيري در مرحلة پيش آزمون
(5ـ4) مقايسة نتيجة اجراي مهارت سرويس سادة واليبال بين گروههاي مشاهده الگوي ماهر و در حال يادگيري در مرحله پس آزمون
(6ـ4) مقايسة الگو يا فرايند اجراي مهارت سرويس ساده واليبال بين گروههاي مشاهده الگو ماهر و در حال يادگيري در مرحله پس آزمون
(7ـ4) مقايسة نتيجة اجراي مهارت سرويس سادة واليبال بين گروههاي مشاهدة الگوي ماهر و در حال يادگيري در مرحلة يادداري
(8ـ4) مقايسة الگو يا فرايند اجراي مهارت سرويس سادة واليبال بين گروههاي مشاهده الگوي ماهر و در حال يادگيري در مرحله يادداري 

پایان نامه تأثير سطح مهارت الگو بر عملكرد و يادگيري مهارت سرويس سادة واليبال

قیمت : 15000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]