دانلود پایان نامه بررسي همبستگي بين هوش و خلاقيت دانش آموزان دبيرستاني
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی  »  دانلود پایان نامه بررسي همبستگي بين هوش و خلاقيت دانش آموزان دبيرستاني

دانلود پایان نامه بررسي همبستگي بين هوش و خلاقيت دانش آموزان دبيرستاني پروژه مقاله پایان نامه هوش هیجانی و خلاقیت پایان نامه بررسی رابطه هوش هیجانی و خلاقیت هوش معنوی دانش آموزان هوش اخلاقی دانش آموزان هوش هیجانی در دانش آموزان راههای پرورش خلاقیت در دانش آموزان پایان نامه همبستگی دانش آموزان دبیرستانی مقاله ی آماده رابطه هوش هیجانی و خلاقیت

The correlation between intelligence and creativity of high school students

 

دانلود پایان نامه بررسي همبستگي بين هوش و خلاقيت دانش آموزان دبيرستاني

فهرست

چکیده تحقیق

فصل اول : کلیات تحقیق
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت تحقیق
اهداف تحقیق
فرضیه‌های تحقیق
تعاریف نظری و عملیاتی واژه‌ها

فصل دوم :  (ادبیات و پیشینه تحقیق)
تعریف خلاقیت
ماهیت استعداد خلاق
رابطه خلاقیت و محیط خانوادگی
مردان و زنان خلاق
روشهای پرورش خلاقیت
عوامل موثر بر خلاقیت‌
تمرکز به عنوان کلید خلاقیت
برای پرورش خلاقیت کنکاش مغزی بهترین خلاقیت است
محیط مساعد برای ایجاد رفتار خلاق
عواملی که مانع خلاقیت می‌شوند
خلاقیت و هوش
هوش چیست
تقسیمات و طبقه‌بندی هوش
عوامل موثر بر رشد و پرورش هوش
تحقیقات انجام شده 45

فصل سوم : (روش اجرای تحقیق)
جامعه آماری
نمونه و روش نمونه‌گیری
ابزار اندازه‌گیری (اعتبار آزمون)
روش جمع‌آوری اطلاعات
روش آماری

فصل  چهارم : (تجزیه و تحلیل داده‌ها)
توصیف داده‌ها

فصل پنجم :
مقدمه
خلاصه تحقیق
یافته‌های تحقیق
پیشنهادها
محدودیتها

 

 

پرسشنامه
پاسخنامه خام

منابع
ضمائم

فهرست جداول
جدول 1-4 میانگین و انحراف استاندارد دانش‌آموزان پسر در حوزه هوش و خلاقیت
جدول 2-4 میانگین و انحراف استاندارد دانش آموزان دختر در حوزه هوش و خلاقیت
جدول 3-4 آزمون معناداری ضریب همبستگی دانش‌آموزان پسر در حوزه هوش و خلاقیت
جدول 4-4 آزمون معناداری ضریب همبستگی دانش آموزان دختر در حوزه هوش و خلاقیت
جدول 5-4 آزمون t مستقل جهت مقایسه میانگین نمرات پسران و دختران در حوزه هوش
جدول 6-4 آزمون t مستقل جهت مقایسه میانگین نمرات پسران و دختران در حوزه خلاقیت

فهرست نمودارها

نمودار شماره 1 : نمودار چند ضلعی نمرات دانش‌آموزان دختر و پسر در حوزه هوش
نمودار شماره 2: نمودار چند ضلعی نمرات دانش آموزان دختر و پسر در حوزه خلاقیت
نمودار شماره 3: نمودار چند ضلعی نمرات پسران در حوزه هوش
نمودار شماره 4 : نمودار چند ضلعی نمرات پسران در حوزه خلاقیت
نمودارشماره 5 : نمودار چند ضلعی نمرات دختران در حوزه هوش
نمودار شماره 6 : نمودار چند ضلعی نمرات دختران در حوزه خلاقیت

 

چكيده :
در اين تحقيق به بررسي رابطة هوش و خلاقيت و همچنين مقايسة بهرة هوشي و خلاقيت دانش‌آموزان دختر و پسر پرداخته شده است.
جامعه آماري ما در اين تحقيق دانش‌آموزان دبيرستاني شهرستان اسلامشهر مي‌باشد.
حجم نمونه ما در اين تحقيق 100 نفر مي‌باشد كه از اين 100نفر پسر 50 نفر و 50 دختر مي‌باشند.
و جهت انتخاب نمونه‌ها از نمونه‌گيري خوشه‌اي استفاده شده است.
در اين پژوهش از آزمونهاي ريون براي سنجش هوش و آزمون خلاقيت تورنس جهت شنجش خلاقيت دانش‌آموزان مقطع دبيرستانهاي شهرستان‌ اسلامشهر استفاده گرديده است.
در اين پژوهش چهار فرضيه مطرح گرديده است.
1-    بين ميزان بهرة هوشي و خلاقيت دانش‌آموزان پسر همبستگي وجود دارد. نتايج تحيق حاضر نشان مي‌دهد كه ضريب همبستگي محاسبه شده بين بهرة هشي و خلاقيت دانش‌آموزان پسر (43%) كه در سطح (1%) مي‌باشد،  معنادار  مي‌باشد.
2-     بين ميزان بهرة هوشي و  خلاقيت دانش‌آموزان دختر همبستگي وجود دارد. نتايج تحقيق حاضر نشان مي‌دهد كه ضريب همبستگي محاسبه شده بين ميزان بهرة هوشي و خلاقيت دانش‌ آموزان دفتر (9%) كه در سطح (1%) مي‌باشد، معنادار است.
3-     بين ميزان بهرة هوشي دانش آموزان دختر و پسر تفاوت وجود دارد. نتايج تحقيق حاضر نشان مي‌دهد كه t   محاسبه شده ميزان بهره هوشي دانش آموزان دختر و پسر (575/0) در سطح (5/0) معنادار نيست، يعني بين آنها تفاوت معناداري وجود ندارد.
4-     بين ميزان خلاقيت دانش آموزان دختر و پسر تفاوت وجود دارد. نتايج تحقيق حاضر نشان مي‌دهد كه t محاسبه شده ميزان خلاقيت دانش‌آموزان دختر و پسر (08/2) در سطح (5/0) معنا‌دار مي‌باشد.

دانلود پایان نامه بررسي همبستگي بين هوش و خلاقيت دانش آموزان دبيرستاني

قیمت : 8000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]

برچسب :
تبلیغات