پایان نامه بررسي ارتباط بين رضایت زناشویی و هوش همسران
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی  »  پایان نامه بررسي ارتباط بين رضایت زناشویی و هوش همسران

دانلود پایان نامه بررسي ارتباط بين رضایت زناشویی و هوش همسران پروژه مقاله پایان نامه رضایت زناشویی پایان نامه رضایت از زندگی پایان نامه رضایت زناشویی pdf پایان نامه رضایت زناشویی و رفتار کنترل گرایانه پایان نامه سبکهای دلبستگی بر رضایت زناشویی دانلود پایان نامه رضایت زناشویی پایان نامه در مورد رضایت زناشویی دانلود پایان نامه در مورد رضایت زناشویی پایان نامه رابطه هوش هیجانی با رضایت زناشویی پایان نامه درباره رضایت زناشویی دانلود رایگان پایان نامه های رضایت زناشویی دانلود پروژه رضایت زناشویی

The thesis investigates the relationship between marital satisfaction and intelligence partners

 

چكيده
پژوهش حاضر به منظور بررسي ارتباط ميان رضايت زناشويي وهوش همسران صورت گرفته است. طرح پژوهش از نوع پس رويدادي بود واز طريق نمونه‎گيري در دسترس، 60نفر زن وشوهر (30زوج ) انتخاب شدند .ابراز پژوهش شامل پرسشنامه 47سوالي رضايت زناشويي Enrich وماتريسهاي پيشرونده ريون بود.فرضيه تحقيق با استفاده از روش همبستگي پيرسون مورد بررسي قرار گرفت ونتيجه ،در سطح اطمينان 99%دو فرضيه تحقيق يكي مبني بر رابطه بين رضايت زناشويي وهوش مردان وديگري مبني بر رابطه رضايت زناشويي وهوش زنان رد وفرض صفر مورد قبول واقع شد. دو فرضيه تحقيق بعدي با استفاده از روش t استودنت مورد بررسي قرار گرفت ونتيجه ،هردو در سطح اطمينان 99%رد وفرض صفر مورد قبول واقع شد واين نتايج حاصل شد،بين رضايت زناشويي مردان وزنان وهمچنين بين هوش مردان وزنان تفاوت معناداري وجود ندارد.

 

فهرست مطالب
چكيده
مقدمه    1

فصل اول :گستره علمي موضوع پژوهش
1- موضوع پژوهش    4
2- هدفهاي پژوهش     4
3- امكان بررسي موضوع پژوهش واهميت آن     5
4- سؤالهاي پژوهش     5
5- فرضيه‎هاي پژوهش    6
6- متغيرها وتعريف عملياتي آنها    6
خلاصه    8

فصل دوم:ادبيات وپيشينه تحقيق
تعريف رضايت    10
تعريف رضايتمندي زناشويي    11
ازدواج     12
تعريف ازدواج     12
فوائد ازدواج    13
ازدواج دختر وپسر ريشه‎هاي دوران كودكي     14
افكار مسموم     17
بهداشت رواني     17
بهداشت رواني از ديدگاه اسلام وعرفان     20
مهمترين عوامل براي ازدواجهاي موفق    20
پختگي رواني ورشد عاطفي فكري طرفين    20
طرز تفكر وعقايد وتمايلات     21
طرز تلقي ونگرشها     22
عقايد مذهبي     23
اختلافات طبقاتي     23
ميزان تحصيلات     24
توافق وطرز فكر درباره امورجنسي     24
تولد فرزند    25
تعداد فرزندان    26
اخلاق     26
دخالت اطرافيان وبستگان     27
تفاوت سني بين زن وشوهر     27
رابطه با اوليا     28
ويژگيهايي كه در امر زناشويي نقش منفي دارد    29
وجوهي از اختلافات زناشويي     31
نيازهاي احساسي زن ومرد    31
چگونه مي‎توان در زندگي خوشبخت بود    32
نياز اساسي ازدواج موفق    33
نقش زن در زندگي امروز     35
زن در نقش همسري     35
موقعيت زن در اسلام     36
ازدواج از نظر اسلام    37
سختگيري در مسئله ازدواج    38
اهداف والاي ازدواج در اسلام    38
معيارهاي انتخاب همسر     40
خواستگاري    42
مهريه    42
جهيزيه     43
عقد وعروسي    44
حقوق زن وشوهر    45
رفتار    46
گفتار    46
هدف زندگي ازديد قرآن     46
اساس رابطه زناشويي از نظر قرآن كريم     47
خانواده    48
تيپهاي خانواده    49
خانواده متزلزل .     50
خانواده متعادل    50
خانواده متكامل    50
ويژگيهاي ارتباط سالم زن و شوهر    51
ويژگيهاي ارتباط ناسالم زن و شوهر    52
توصيه‎هايي براي زن وشوهرها    53
شيوه‎هاي كاربردي براي رسيدن به تفاهم     53
طلاق    54
خانواده گسسته     56
اختلافات خانوادگي     56
تاثير فروپاشي ازدواج وجامعه    57
انواع عوارض بعد از طلاق    58
تدابير اسلام براي پيشگيري از طلاق    59
هوش     60
تعريف هوش    60
وضعيت هوش در سازمان واعمال ذهني     63
هوش عملي وهوش نظري    64
هوش واستعدادهاي ديگر    65
ماهيت عامل g     67
تست هوش چيست    67
بهره هوشي (هوشبهر )چيست    67
بهره هوشي وتوانائيهاي ديگر ذهني    69
ماهيت هوش     70
الف- هوش بعنوان توان درك رابطه    71
ب- هوش بعنوان توان سازگاري با موقعيتهاي جديد    71
پ- هوش بعنوان ظرفيت يادگيري     72
ت- هوش بعنوان قدرت وتفكر انتزاعي     72
عوامل موثر در رشد هوش     72
نقش محيط ووراثت در تشكيل هوش    73
1- وراثت وهوش    73
2- ازدواج ميان خويشاوندان وهوش     75
3- هوش چگونه به ارث ميرسد    75
4- محيط وهوش    75
5- نقش زمان در تشكيل هوش    76
6- عوامل محيطي موثر در رشد هوش    77
آزمون استانداردشده هوش    78
آزمونهاي هوش     80
آزمونهاي گروهي    81
آزمونهاي فردي هوش    82
ديدگاه نظري مختلف از مفهوم هوش    83
نظريه‎هاي معاصر هوش    84
الف: نظريه‎هاي عاملي هوش    85
نظريه دوعاملي اسپيرمن    86
نظريه سلسله مراتبي    87
نظريه چند عاملي ترستون    88
نظريه سه بعدي گيلفورد    89
نظريه كتل درباره هوش متبلور وهوش سيال    90
نظريه دوسطحي جنسن    91
ب: نظريه‎هاي فرايند مداري هوش    92
نظريه شناختي پياژه درباره هوش    93
نظريه بازنمايي برونر    95
مروري بر نتايج تحقيقات به عمل آمده در زمينه رضامندي زناشويي درداخل وخارج كشور    95
خلاصه     107

فصل سوم: فرايند روش شناختي بررسي تجربه موضوع
1-انتخاب نمونه    114
1-1- جامعه مورد بررسي    114
2-1 روش نمونه گيري     115
3-1 نمونه منتخب    115
2-ابزار وروش اجراي پژوهش    115
1-1 ابزار پژوهش     115
2-2 آزمون رضايتمندي زناشويي ENRICH    115
3-2روش نمره گذاري پرسشنامه رضايتمندي زناشويي ENRICH    119
4-2آزمون ماتريسهاي پيشرونده ريون RAIVEN    120
5-2شيوه نمره گذاري ماتريسهاي پيشرونده ريون RAIVEN    120
6-2 روش اجراي پژوهش    121
3-طرح پژوهش وروشهاي آماري    121
1-1- معرفي طرحهاي پژوهش     121
1-2-روشهاي آماري وتحليل داده‎ها     121
خلاصه    122

فصل چهارم:ارائه وتحليل نتايج كمي
1-يافته‎هاي توصيفي     123
2-يافته‎هاي مربوط به تحليل نتايج در چار چوب فرضيه‎ها     126
خلاصه     128

فصل پنجم : بحث ونتايج كمي
1-بحث وبررسي درباره يافته‎ها     130
2-تفسير نهايي     131
3-محدوديتهاي پژوهش     137
4-پيشنهادات    138
منابع    139

پيوستها
جدول داده‎هاي خام مردان    142
جدول داده هاي خام زنان    143
جدول نمرات رضايت زناشويي وهوش مردان    144
جدول نمرات رضايت زناشويي وهوش زنان    146

فهرست جدولها
فهرست نمودارها

 

پایان نامه بررسي ارتباط بين رضایت زناشویی و هوش همسران

قیمت : 12000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]

برچسب :
تبلیغات