دانلود مقاله هویت و عزت نفس
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی مقالات شما را خریداریم تماس با ما

دانلود مقاله هویت و عزت نفس تحقیق پایان نامه پروژه پایان نامه هویت و عزت نفس رابطه هویت و عزت نفس هویت و عزت نفس مقاله درباره عزت نفس مقاله در مورد عزت نفس مقاله در خصوص عزت نفس مقاله عزت نفس دانلود مقاله عزت نفس مقاله های عزت نفس مقاله با موضوع عزت نفس تحقیق در مورد عزت نفس تحقیقات انجام شده درمورد عزت نفس پیشینه تحقیق عزت نفس

Identity and self-esteem

 

مقدمه
انسان درزندگي به دنبال معنايي مي گرددكه به خاطرآن زندگي مي كندوبارشدعقلاني فرددردوره نوجواني توجه اوبه ارزشهاواعتقادات ، مفاهم حقيقت ، زيبايي ومرگ ونيستي كه دركل معناي زندگي است جلب مي شود. نوجوان تمام روابط وباورهايي راكه دردوران كودكي بدون چون وچراپذيرفته است موردپرسش وترديدقرارمي دهدوسعي مي كندباتوجه به شخصيت شكل پذيرواستقلال جوي خودنظامي ازارزشها بدست آورد.
بسياري ازنوجوانان همان طوركه (( آدلوم )) بيان مي كند، وقتي براي اولين باربه دنياي اطراف خودمي نگرندوسعي مي كنندتاشخصيت خودراارزيابي نماينداحساس مي كنند كه درباره جهان ومعناي وجودانسان وحتي خودشان نيازمندپاسخ هستند( احمدي ، 1377 )

بنابراين دوران نوجواني به سبب تغييرات شديدجسماني ورواني وازطرف ديگرانتظاراتي كه خانواده وجامعه ازنوجوان داردوسايرعواملي كه درروندرشدوتكامل نوجوان تاثيرمي گذاردبرحساسيت اين دوره مي افزايد.
براين اساس مسئله پذيرش نوجوان ، حمايت ، راهنمايي ومساعدت به نوجوان دركسب هويتي مستقل وارزشمندازاهميت فراواني برخورداراست . نوجوان دراين دوره نيازمنددريافت رهنمودهاي اساسي جهت دستيابي به يك زندگي هوقمنداست . انسانهابه حفظ يكتايي وحدت ومركزيت خودتوجه دارنداما علاقمند به بيرون آمدن ازخودوارتباط باموجودات ديگروطبيعت هستند. انسانها براي كشف وجودخودعلاقمند ومايلندهويت شخصي خودراپيداكنندياخلق كنندوآغازاين علاقمندي به دوران نوجواني برمي گردد.

فهرست مطالب
فصل اول : كليات
مقدمه
موضوع تحقيق
اهداف تحقيق
اهميت موضوع
دلايل انتخاب موضوع
سوالات تحقيق
تعاريف عملياتي واژه ها
فصل دوم : موضع گيري هاي نظري ويافته هاي پژوهشي درخصوص موضوع
موضع گيري هاي نظري درخصوص هويت وعزت نفس
تعريف هويت وعزت نفس
شكل گيري هويت
نظريه هاي هويت
نظريه هاي عزت نفس
يافته هاي پژوهشي درخصوص موضوع
نتيجه گيري
فصل سوم : روش پژوهش
روش تحقيق
جامعه و نمونه آماري
روش جمع آوري اطلاعات
ابزار اندازه گيري هويت
ابزاراندازه گيري عزت نفس
روش تجزيه و تحليل اطلاعات
فصل چهارم : تجزيه و تحليل يافته هاي پژوهش
بررسي جمعيت شناختي
بررسي توصيفي و استنباطي فرضيه ها
فصل پنجم : بحث و نتيجه گيري
بحث و نتيجه گيري
نتيجه گيري نهايي
محدوديتها
پيشنهادات
منابع

دانلود مقاله هویت و عزت نفس

قیمت : 7000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]