دانلود گزارش کارآموزی مدیریت گذرنامه و نظارت بر اماکن عمومی
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » گزارش کارآموزی  »  دانلود گزارش کارآموزی مدیریت گذرنامه و نظارت بر اماکن عمومی

دانلود گزارش کارآموزی مدیریت گذرنامه و نظارت بر اماکن عمومی گزارش کارآموزی مدیریت پروژه دانلود کارآموزی در پلیس دانلود گزارش کارآموزی مدیریت گذرنامه و نظارت بر اماکن عمومی گزارش کارآموزی مدیریت گزارش کارآموزی مدیریت دولتی گزارش کارآموزی مدیریت کسب و کار گزارش کارآموزی مدیریت بازرگانی گزارش کارآموزی مدیریت امور فرهنگی

Report passport management training and monitoring public places

 

 

موضوع : گزارش کارآموزی مدیریت گذرنامه و نظارت بر اماکن عمومی
فهرست مطالب
 
آشنایی کلی با مکان کار آموزی
مقدمه
اداره کل گذرنامه ناجا
طرح وآموزش
تاریخچه
1.سیر تاریخی گذرنامه
2.سیر تاریخی گذرنامه در ایران
گذرنامه بر سه قسم است
مدارک لازم جهت اخذ گذرنامه عادی (جدید )
مجموعه بخش نامه ها
وآیین نامه های اماکن
عمومی ناجا
مقدمه
آزمون آموخته ها و نتایج و پیشنهاد ها
گذرنامه و انواع آن
آموخته های نظارت بر اماکن عمومی
منابع و مأخذ
دانلود گزارش کارآموزی مدیریت گذرنامه و نظارت بر اماکن عمومی
مديريت كذرنامه و نظارت بر اماكن عمومي
گزارش کار آموزی مدیریت : مدیریت گذرنامه ونظارت بر اماکن عمومی
مختصری از کارآموزی :
اسم پاسپورت (گذرنامه )از دو واژه PASSيعني گذشتن وPORTيعني بندر گذر اتخاذ شده است ومنحصراًاين كلمه در رابطه ،اجازه عبور كشتي هاي بوده است كه از بندري به بندر ديگر خارج مي شوند واين دو واژه در تمام زبان هاي اروپا يكسان استعمار شده است .
اولين پاسپورتي كه مشخصات ظاهري ونام ونشان مسافر در آن نوشته شده در سال 867ميلادي از طرف امير سامان شهرياري در ايتاليا جنوبي براي يك نفر تارك  دنياي فرانسوي كه به كشورهاي اسلامي مسافرت مي نمودصادر شده است .
در قرون وسطي علاوه بر گذرنامه شخصي وانفرادي گذرنامه جمعي نيز وجود داشته كه براي يك نفر كاروان تجاري ويا براي سرنشينان يا خدمه وكاركنان كشتي صادر مي شده است .
در قرن هفتم ميلادي براي پاسپورت يا معرفي نامه اعتبار زماني محدود قائل مي شدند وگاهي اوقات معرفي نامه فقط براي يك مسير مخصوصي صادر مي گرديد.
از قرن شانزدهم به بعد بر اثر گسترش روابط سياسي دول وبه دنبال آن احتياج به آمد وشد آنها با هم ،گذرنامه ومدارك عبور ومرور از ضروريات اوليه مردم جهان به شمار آمد.
در انقلاب كبير فرانسه وسال 1789 نام گذرنامه بر اساس مباني آزادي فردي لغو شد،ولي پس از مدتي براي رفع بي نظمي ها صدور گذرنامه وكنترل مرزي مجدداًبرقرار گرديد.
در قرن نوزدهم تابيش از جنگ جهاني اول تعداد دولي كه از افراد خارجي براي ورود به كشورشان پاسپورت مي خواستند خيلي كم بود،ولي بعد از جنگ جهاني اول تقريباًتمام كشورها پاسپورت را جزءضروريات مسافرت اشخاص بيگانه داشته واز ورود افراد بدون گذرنامه جلوگيري مي كردند.
2.سير تاريخي گذرنامه در ايران :
كشور ايران با آنكه در مسير راه ابريشم وراه هاي تجاري بين هند وچين با اروپا بوده وهمه تجار ايراني وخارجي در تماس رفت وآمد بوده اند ولي از مدارك آمد وشد برگه هاي عبور آنها آثاري ومدارك واسنادي بدست نيامده است .
اولين تذكره هايي كه بدست آمده است دونوع متمايز از همديگر مي باشند يك نوع آنها به نام تذكره مرور وتاريخ صدور آن در سال 1330هجري قمري مي باشد ودر آن نام ونام پدر ولقب ومقصد وراه عبور متقاضي ذكر شده است .مدت اين تذكره يك سال بود كه در صورت مراجعت دارنده به كشور گرچه مدت اعتبار تذكره تمام شده بود از درجه اعتبار ساقط مي شد ولي معلوم نيست ورود وخروج مسافر چگونه كنترل شده است.
نوع ديگر به نام تذكره اقامت خوانده شده ودرآن ضمن اينكه نام ونام پدر وتابعيت پدر لقب وتابعيت دارنده را ذكر نموده است .
غير از دو نوع تذكره ياد شده بالا دو نوع شهادت نامه نيز وجود داشته است ؟
يكي از آنها جهت عزيمت تبعه ايراني از خارجه به كشور بكار مي رفته وتنها به نام شهادت نامه خوانده شده است، ديگري نيز به نام شهادت نامه محصلين دولتي كه از طرف تشكيلات نظاميه مملكتي صادر مي شده وضمن الصاق عكس دارنده آن مشخصات كامل او نيز در آن درج مي شده است وبه امضاءرئيس كل تشكيلات نظاميه مملكتي مي رسيده است ،اسناد ياد شده بالا تا تاريخ تصويب قانون گذرنامه وبرقراري گذرنامه هاي دفترچه اي بكار مي رفته وپس از تصويب قانون گذرنامه واجراي آن در خرداد سال 1312گذرنامه هاي دفترچه اي معمول گرديد وقانون،گذرنامه را به گذرنامه هاي عادي وغير عادي تقسيم نموده البته گذرنامه هاي اوليه داراي جلد قهوه اي وصفحات آن هم كمتر وبا قطر كوچكتر از گذرنامه هاي قبلي بوده است كه بعداً با كمي تغيير به رنگ سياه درآمد.در حال حاضر گذرنامه تحصيل مشكي رنگ حذف ومحصلين از گذرنامه هاي عادي استفاده مي نمايند

دانلود گزارش کارآموزی مدیریت گذرنامه و نظارت بر اماکن عمومی

قیمت : 5000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]

تبلیغات