دانلود گزارش کارآموزی برق صنعتی
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » گزارش کارآموزی  »  دانلود گزارش کارآموزی برق صنعتی

دانلود گزارش کارآموزی برق صنعتی پروژه گزارش کارورزی برق صنعتی دانلود رایگان گزارش کارآموزی برق صنعتی دانلود گزارش کارآموزی رشته برق صنعتی دانلود گزارش کار کاراموزی برق صنعتی دانلود رایگان گزارش کارآموزی رشته برق صنعتی دانلود رایگان گزارش کارآموزی تابلو برق صنعتی گزارش کارآموزی تابلوهای برق صنعتی گزارش کارآموزی تابلو برق صنعتی

Industrial Training Report

 

موضوع : گزارش کارآموزی برق صنعتی
فهرست مطالب
خلاصه گزارش
مقدمه
دستگاههاي اندازه گيري
رله هاي حفاظت خط
رله هاي حفاظتي خط 20c
 مشخصات باطريهاي 127v
مشخصات باطريهاي D.c 48v
معمولاً در انتخاب ولتاژ انتقال موارد مورد توجه و اهميت
ميزان مبنا براي انتخاب بهترين ولتاژ
ولتاژهاي استاندارد :
تعريف پست فشار قوي:
انواع پستهاي فشار قوي بر حسب نوع كار :
پستهاي فشار قوي از لحاظ وضعيت
پستهاي باز نيز به چند دسته تقسيم مي شوند :
پستهاي بسته يا داخلي نيز خود به سه نوع تقسيم مي گردد :
1ـ پستهاي فشار قوي باز :
2ـ پست فشار قوي نيمه باز :
3ـ پست فشار قوي بسته :
گرفتن هاديها روي برج به سه دسته تقسيم مي شود
1ـ خطوط تك مداره (single circuit) :
2ـ خطوط دو مداره (Double circuit) :
3ـ خطوط باندل (Bundle) :
يك پست فشار قوي ممكن است شامل تمامي يا قسمتي از تجهيزات
1ـ سوئيچگير (switch hear)
2ـ ترانس قدرت (power tranformer)
3ـ ترانس زمين(Ground tr)
 4ـ ترانس تغذيه داخلي (server tr)
5ـ جبران كننده (Compensa tors)
ترانسفورماتور قدرت :
تأسيسات جانبي پست
تعريف شين :
انواع شين از نظر شكل ظاهري
براي تعمير با سرويس در ديژنكتورها بدون قطع برق
الف ـ روش دو دژنكتوري :
ب ـ روش يك ونيم ديژنكتوري :
مزاياي اين نوع شينه بندي :
سطح اتصال كوتاه :S ، ولتاژ شين :V
1ـ قطع كننده يا سكسيونر
2ـ كليد بار
3ـ كليد قدرت
قطع مدارات مختلف
الف ـ قطع مدار اهمي
ب ـ قطع مدار سلفي :
ج ـ قطع مدار خازني :
بررسي وصل مدارات مختلف
الف ـ وصل مدار اهمي
ب ـ وصل مدار سلفي
ج) وصل مدار خازني
روشهاي سريع خاموش نمودن جرقه در كليدها
1ـ ازدياد طول قوس
الف ـ حرارت قوس :
ب ـ اثر حوزة مغناطيسي :
2ـ تشديد خنك كردن قوس
3ـ مقطع كردن قوس
4ـ خاموشي درنقطه صفر
5ـ خازن موازي با كنتاكتها
6ـ خلاء
7ـ روغن
عامل مؤثر در قطع يا برقراري مجدد جرقه
انواع خاموش كننده ها
خاموش كننده جامد
خاموش كنندة مايع
خاموش كنندة گازي
كليدهاي فشار قوي :
انواع مختلف سكسيونر از نظر ساختماني
ـ سكسيونر تيغه اي
ـ سكسيونر كشويي
ـ سكسيونر دوراني
ـ سكسيونر قيچي ايي
مكانيزم قطع و وصل كليدهاي فشار قوي
الف ـ 9ـ2ـ3) مكانيزم فنري
ب ـ 9ـ2ـ3) مكانيزم روغني ( هيدروليكي )
ج ـ9ـ2ـ3) مانيزم هوايي يا بادي
مشخصات الكتريكي بريكرها
1ـ ولتاژ نامي بر حسب كيلو ولت
2ـ جريان نامي بر حسب آمپر
پارامترهاي اساسي در C.t ها
1- نقطه اشباع
2ـ كلاس و دقت ترانس جريان
3ـ نسبت تبديل ترانس
4ـ ظرفيت ترانس جريان
كلاس و دقت اندازه گيري ترانس جريان
نسبت تبديل ترانس جريان :
ظرفيت ترانس جريان
انواع ترانسهاي جريان ازنظر ساختمان
مزايا و معايب c,t هاي هسته پايين و هسته بالا نسبت به يكديگر
مشخصات الكتريكي ترانسهاي جريان
ترانسفورماتورهاي ولتاژ
مقره ها Insulaturs
انواع مقره ها :
 برقگيرها Lightning Aresster
انواع برقگيرها :
كنتور برقگير :
سيستم هاي كوپلاژ اساساً از سه قسمت تشكيل شده اند :
1-خازن كوپلاژ 2- تله موج 3ـ دستگاه تطبيق با خط
حفاظت پستهاي فشار قوي
حفاظت توسط رله ها
رله اضافه جريان
رله اتصال زمين
 رله ديفرانسيل (Differctial relay)
رله افت ولتاژ (Under voltage reloy)
رله اضافه ولتاژ (over Voltage realy)
 رله اضافه فركانس (over freguency relay)
رله افت فركانس (under freguency relay)
رله اضافه فلوي مغناطيسي (over flux relay)
رله دايره كشنال
رله ديستانس (Distane relay)
اصول و روشهاي بهره برداري از پستهاي فشار قوي
تقسيم بندي تجهيزات در طرح حفاظتي يك پست فشار قوي :
حفاظت هاي ترانس قدرت :
دستورالعملها :
دستورالعمل مخصوص پستها :
تعيين وظايف و تقسيم مسئوليتها :
روش عمليات در مواقع بروز حادثه
قطع كلي سيستم :
روش برگردانيدن سيستم بوضع عادي :
انجام عمليات درموقع وضعيت غير عادي ولتاژ:
طرز عمل در مواقع نامتعادلي فازها :
قطع و وصل خودكار خطوط :
دياگرامهاي عملياتي :
سنكرون كردن :
آمار حوادث و اتفاقات احتمالي كار
  پيشنهادات در زميتة به حداقل رساندن ضايعات
بريكرها :
سكسيونرها
باس بارها
C.V.T ها
C.T ها
L.T ها
برقگيرها
شارژرها
باطريها
ديزل ژنراتور اضطراري
دستور العمل هاي ثابت بهره برداري شبكه فوق توزيع
كنترل ولتاژ
ولتاژ عادي ( افزايش تا 2 درصد يا كاهش تا 2 درصد )
ولتاژ غير عادي ( افزايش تا 5 درصد يا كاهش تا 10 درصد )
ولتاژ غير قابل ( افزايش بيش از 5 درصد يا كاهش بيش از 10 درصد ):
عمليات در پستهاي فوق توزيع نوع فيدرترانس
الف- عمليات هنگام بي برق شدن پست
ب) نحوه بر قدار كردن پست
ج ) خروج دستي ترانسفورماتور جهت سرويس وتعميرات
د- بر قدار كردن ترانسفور ماتور پس از پايان كار سرويس وتعميرات
عمليات در پستهاي فوق توزيع داراي باسبار 63 كيلو ولت
الف) عمليات هنگام بي برق شدن پست
ب ) نحوه بر قدار كردن پست
ج) بدون برق كردن يكي از باس بارهاي 63 كيلو ولت جهت سرويس وتعميرات
د) بر قدار كردن يكي از باس بارهاي 63 كيلوولت پس از پايان سرويس وتعميرات
ه) بي برق كردن كليه باس بارهاي 63 كيلو ولت جهت سرويس وتعميرات
ر) بر قدار كردن كليه باس بارهاي 63 كيلوولت پس از پايان سرويس وتعميرات
بهره برداري از ترانسفور ماتورهاي فوق توزيع
الف : بازديدها ومراقبت هاي ظاهري
ب : نحوه موازي كردن ترانسفور ماتور ها
ج- نحوه از حالت موازي خارج كردن ترانسفور ماتورها
د- انجام عمليات در صورت خروج خود كار ترانسفور ماتور بعلت باز شدن
ديژنكتورهاي 20 و 63 كيلو ولت و يا فقط ديژنكتور 63 كيلو ولت
ه- نحوه برقدار كردن ترانسفور ماتور هاي فوق توزيع پس از پايان كارهاي تعميراتي ورلياژي
وصل كردن خازنها
قطع كردن خازنها
خازنهاي نصب شده در ساير پستها :
حالت خود كار
عمليات در شرايط بي برق شدن باسبارهاي 63و 20 كيلوولت
الف – گزارش هاي شفاهي
ب – گزارش هاي كتبي
وظايف صادر كننده كارت احتياط
مقررات ابطال كارت احتياط
مقررات عمومي كارت احتياط
كارت حفاظت شخصي
كاربرد كارت حفاظت شخصي
وظايف درخواست كننده كارت حفاظت شخصي
وظايف صادر كننده كارت حفاظتي شخصي
مقررات ابطال كارت حفاظت شخصي
مسئول بهره برداري موظف است موارد زير را اجرا كند
مقررات عمومي كارت حفاظت شخصي
كارت حفاظت دستگاه
الف – حفظ دستگاه وتجهيزات از آسيب ديدن بيشتر
ب- پايدار نگه داشتن سرويس برق
ج- حفظ دستگاهها وتجهيزات از صدمه ديدن :
مقررات عمومي كارت حفاظت دستگاه
وظايف تصويب كننده نهايي فرم درخواست صدور ضمانت نامه
جدا سازي
انجام عمليات جدا سازي ا زمنابع انرژي مكانيكي
بدون انرژي كردن
برق صنعتي
دانلود گزارش کارآموزی برق صنعتی
مختصری از کارآموزی:
مشخصات باطريهاي 127v
پست شامل 2 دسته باطري با مشخصات زير مي باشد كه توسط دو دستگاه باتري شارژ كه سازنده كشور آن آلمان غربي مي باشد ، شارژ مي شود .
اين باطري از نوع باتري اسيدي و تهويه اش توسط فن انجام مي شود تعداد هر ست آن 10 عدد است كه هر كدام 12 ولت و 40 آمپر مي باشد .
مشخصات باطريهاي D.c 48v
همچنين اين پست داراي يكدست باطري 48v است كه توسط يك ست باطري شارژ 48v است كه با Type 48 ساخت آلمان مي باشد . مشخصات اين باطري 48v به قرار زير است  از نوع اسيدي ظرفيت باطري آن 200 Ah و تعداد آن 4 عدد ولتاژ هر باطري 12V است .
1) مباني و تعاريف مربوط به پست فشار قوي
با توجه به اينكه قدرت توليدي نيروگاههاي بزرگ تماماً در محل مصرف نخواهد شد به منظور انتقال انرژي توليد شده از محل توليد به مكانهاي ديگر ، نياز به انتقال انرژي توسط هاديهاي الكتريكي مي باشد . با توجه به اينكه ولتاژ خروجي ژنراتورها در ايران حداكثر20KV مي باشد با توجه به قدرت توليدي كل اين نيروگاه ( مثلاً نيروگاه نكاء :440MW ) جريان انتقالي خيلي زياد خواهد بود و دراين صورت سطح مقطع هادي مورد نياز و افت ولتاژ و توان انتقالي خيلي زياد خواهد بود .
بطور خلاصه مي توان گفت از آنجاييكه انرژي الكتريكي بصورت متمركز و به توسط نيروگاههاي بزرگ با قدرت خيلي زياد توليد مي گردد و محل احداث اين نيروگاهها بر حسب نوع نيروگاه ( آبي ، بخاري ، هسته اي ) از مراكز مصرف فاصلة زيادي دارند لذا انتقال اين انرژي در فواصل زياد با افت ولتاژ و تلفات خط غير قابل قبول همراه مي باشد . هرگاه اين انرژي با سطح ولتاژ بالاتري منتقل گردد طبق رابطة :   مقدار جريان‌الكتريكي كه با ولتاژ مسبت عكس دارد كاهش مي يابد در نتيجه مطابق روابط زير افت ولتاژ و تلفات قدرت در طول خط كاهش مي يابد :
امپدانس هادي :V=ZI ( Z ) : افت ولتاژ
مقاومت هادي : P= RI  (R) : تلفات قدرت
از طرفي درخطوط انتقال فشار قوي ، بخاطر اندوكتيويته زياد ، جريان كور زيادي وجود دارد كه خود باعث تلفات زياد حرارت مي شود :
معمولاً تلفات را از نيروگاه تا مصرف كننده حدوداً 10% در نظر مي گيرند و اي مقدار قابل نلاحظه مي باشد مثلاً براي انتقال 500MW نيرو حدوداً 50MW آن تلف مي شود .
بنابراين با كاهش جريان مي توان سطح مقطع هادي را نيز كاهش داده و از اين راه هزينه خط انتقال را كم نمود ولي از طرفي بالا رفتن ولتاژ نيز مستلزم عايق بندي بيشتر و استفاده از دكلهايي با ارتفاع بلندتر بمنظور رعايت فواصل مجاز با زمين و همچنين فاصله فازها از همديگر مي باشد و اين موضوع بر هزينه احداث خط انتقال مي افزايد .پس با توضيحات فوق روشن مي گردد كه ميزان افزايش ولتاژ نيز حدي دارد و بالا بردن بيش از حد ولتاژ نيز عملاً مقرون به صرفه نخواهد بود بنابراين بمنظور انتخاب ولتاژ مناسب جهت انتقال ميزان معيني انرژي الكتريكي به فاصله معيني مي بايست محاسبات اقتصادي كامل انجام شده و مناسب ترين و اقتصادي ترين ولتاژ انتخاب گردد .

دانلود گزارش کارآموزی برق صنعتی

قیمت : 10000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]

برچسب :
تبلیغات