دانلود گزارش کارآموزی در مجتمع پتروشیمی و آزمایشگاه GC96
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » گزارش کارآموزی  »  دانلود گزارش کارآموزی در مجتمع پتروشیمی و آزمایشگاه GC96

دانلود گزارش کارآموزی در مجتمع پتروشیمی و آزمایشگاه GC96 گزارش کارآموزی شرکت پتروشیمی گزارش کارآموزی شرکت پتروشیمی اصفهان کارآموزی پتروشیمی آز گزارش کارآموزی پتروشیمی شیراز گزارش کارآموزی پتروشیمی پردیس گزارش کارآموزی پتروشیمی مهر گزارش کارآموزی پتروشیمی اراک گزارش کارآموزی پتروشیمی مارون گزارش کارآموزی در پتروشیمی

KARAMOZI-PETROSHIMI

 

موضوع : گزارش کارآموزی در مجتمع پتروشیمی و آزمایشگاه GC96
فهرست مطالب
فصل اول  : آشنايي كمي با مجتمع پتروشيمي اراك 
1-1 تاريخچه و انگيزه احداث    10
1-2  اهميت توليدات مجتمع       10
1-3  خوراك  مجتمع                10
1-4  نيروي انساني                  11
1-5  مصارف توليدات مجتمع      11
1-6  موقعيت جغرافيايي            11
1-7  واحدهاي مجتمع              12
1-8  دستاوردهاي مهم مجتمع     12
1-9  حفظ محيط زيست             13
1-10 اسكان و امكانات رفاهي     13
1-11 مجتمع پتروشيمي اراك       14
فصل دوم : گازكروماتوگرافي 
2-1 مقدمه                            16
2-2 تاريخچه                         17
2-3 مزاياي كروماتوگرافي          18
2-4 اصول دستگاه                   19
2-5 سيستم كروماتوگرافي            21
2-5-1 گاز حامل             21
2-5-2 كنترل جريان         21
2-5-3 اندازه گيري جريان        22
2-5-4 وارد كردن نمونه          22
2-5-5 ستون                      24
2-5-6 آون                        27
2-5-7 پيل آشكار ساز           28
2-5-8 دما                         29
2-5-9 ثبات                      30
2-5-10 شناسايي اجزاء يك مخلوط        31
فصل سوم :  انژكتورها 
3-1 مقدمه                             33
3-2 انژكتورهاي Split               35
3-2-1 حجم انژكتور              36
3-2-2 دماي انژكتور             37
3-2-3 لوله تزريق انژكتورهاي Split          37
3-3 انژكتورهاي Splitless                 38
3-3-1 لوله تزريق انژكتورهاي Splitless           39
3-3-2 دماي انژكتور و استفاده صحيح از سرنگ تزريق         40
3-4  انژكتورهاي On –column         42
3-4-1 چند نكته مهم            42
3-4-2 امتيازات روش تزريق On –column           43
3-5  انژكتورهاي مستقيم           45
3-5-1 تبديل انژكتورهاي ستون هاي پر شده به انژكتورهاي مستقيم          45
3-5-2 لوله تزريق انژكتور مستقيم      46
3-6 سپتوم انژكتور       48
3-7 تمييز كردن انژكتور      48
فصل چهارم : ستون ها 
4-1 مقدمه اي بر مبحث ستون هاي پرشده     51
4-2 نگهدارنده هاي جامد       51
4-2-1 اثرات سطحي نگهدارنده جامد        53
4-2-2 اندازه ذرات       54
4-3 فاز مايع      54
4-3-1 شرايط فاز مايع        54
4-3-2 گزينش فاز مايع       55
4-3-3 درصد فاز مايع         55
4-4 دماي ستون       56
4-5 تهيه جامد پوشانده شده       56
4-6 مقدمه اي بر مبحث ستون هاي موئين        58
4-7 وارد كردن نمونه        59
4-8 لوله هاي سيليس گداخته         59
4-9 پوشش پلي ايميدي         60
4-10 حدود دمايي ستون          61
4-11 فازهاي ساكن ستون هاي موئين         63
4-11-1 انتخاب فاز ساكن            64
4-11-2 فازهاي ساكن معادل (هم ارز)            65
فصل پنجم : آشكارسازها
5-1 مقدمه        67
5-2 گاز جبراني        67
5-3 حساسيت آشكارساز        68
5-4 گزينش پذيري        69
5-5 دامنه خطي بودن پاسخ آشكارساز        69
       5-5-1 آشكارساز هدايت حرارتي يا كاتارومتر        70
       5-5-2 آشكارساز بر پايه يونش              71
       5-5-3 آشكارساز يونش شعله اي            71
       5-5-4 آشكارساز يونش سطح مقطعي          72
       5-5-5 آشكارساز يونش آرگون           72
       5-5-6 آشكارساز يونش هليم          73
       5-5-7 آشكارساز يونش قليايي          73
       5-5-8 آشكارساز يونش نوري           74
       5-5-9 آشكارساز نورسنجي          74
       5-5-10 آشكارساز هدايت الكتروليتيكي         75
       5-5-11 آشكارساز بر پايه دانسيته گاز         75
       5-5-12 آشكارساز الكترون ربا        76
       5-5-13 آشكارساز پلاسماي امواج ميكرو        76
       5-5-14 آشكارساز انتگرالي        77
فصل ششم : عملكرد واحدها
6-1 واحد 2- اتيل هگزانول       85
6-1-1 فرايند توليد 2- اتيل هگزانول       85
6-1-2 عرضه محصولات       87
6-1-3 اهميت واحد 2- اتيل هگزانول     88
6- 2  واحداتانول آمين    89
6-2-1 فرايند توليد اتانول آمين      89
6-2-2 عرضه محصولات      91
6-2-3 اهميت واحد اتانول آمين      92
6-3 واحد اتوكسيلات     92
6-3-1 فرايند توليد اتوكسيلات      93
6-3-2 اهميت واحد اتوكسيلات      94
دانلود گزارش کارآموزی در مجتمع پتروشیمی و آزمایشگاه GC96
گزارش کارآموزی مجتمع پتروشيمي اراك آزمايشگاه GC 96
مختصری از کارآموزی:
گازكروماتوگرافي طريقه اي است فيزيكي براي جدا كردن اجسام متشكله يك مخلوط .اساس اين طريقه مربوط به ستون جدا كننده است كه معمولاً لوله باريكي است كه بوسيله جسمي كه بصورت ذرات بسيار ريز است و در نتيجه داراي سطح زياد مي باشد پر شده است ، اين قسمت را فاز ساكن مي گويند . يك فاز متحرك از يك فاز ساكن عبور مي نمايد . نام گازكروماتوگرافي نشان مي دهد كه فاز متحرك يك گاز مي باشد .در گازكروماتوگرافي جامد فاز ساكن يك جاذب جامد و در مورد گازكروماتوگرافي مايع فاز ساكن مايعي است  برروي سطح يك جسم جامد . جدا شدن اجسام در گازكروماتوگرافي جامد بعلت اختلاف در جذب و در گازكروماتوگرافي مايع بعلت اختلاف در حلاليت مي باشد در اين مورد اجسام متشكله مخلوط بعلت اختلاف ضريب حلاليت بين دو فاز گاز و مايع پخش مي شوند . جسم جامد فقط بعنوان نگهدارنده فاز مايع عمل مي كند .
در گاز كروماتوگرافي بطريق جداكننده يك جريان گاز از ستون عبور مي نمايد . نمونه اي از جسم مورد آزمايش در ابتداي ستون تزريق مي شود . جدا شدن اجسام متشكله مخلوط در نتيجه نيروهاي متعددي است كه مواد ستون هر يك از اجسام را نگاه مي دارد . نگاهداري اجسام بعلت جذب ، حلاليت ، پيوند شيميايي ، پلاريته يا صافي مولكولي بوده و ستون بعضي از اجسام متشكله را براي مدت طولاني تر از ديگران نگاه  مي دارد ؛ تركيبات متشكله مخلوط بوسيله گاز به سوي انتهاي ستون رانده مي شوند اما بصورت اختصاصي حركت آنها بوسيله فاز ساكن به تأخير مي افتد ، در نتيجه تمام اجسام با سرعت متفاوت از ستون عبور كرده ودر زمانهاي مختلفي در انتهاي ستون ظاهر مي شوند . به محض خروج از ستون فوراً گاز وارد ردياب كه متصل به ستون مي باشد مي گردد و سپس بصورت نوار جذبي ثبت مي شود . سطح زير منحني معرف مقدار جسم و زمان بين تزريق و ظهور يك نوار جذبي ، معرف نوع جسم مي باشد . مزيت طريقه جدا كننده آن است كه در پايان هر تجزيه ستون به حالت اوليه خود باز مي گردد.
هر ماده كه ازستون عبور مي نمايد داراي زمان بازداري خاص مي باشد و آن فاصله زمان تزريق تا ظهور حداكثر نوار جذبي بر حسب دقيقه مي باشد .
2-2 تاريخچه :
كروماتوگرافي براي اولين بار بوسيله رامسي در سال 1905 براي جدا سازي مخلوطهايي از گازها و بخارها مورد استفاده قرار گرفت . اين آزمايشهاي اوليه با استفاده از جذب سطحي انتخابي روي يك جسم جاذب جامد مانند زغال فعال يا دفع سطحي از آن جسم انجام گرفت . سال بعد سوئت نوارهاي رنگي كاملاً متمايزي از رنگدانه هاي گياهي را بر روي يك  ستون كروماتوگرافي بدست آورد . او عبارت ((كروماتوگرافي )) (به معني تحت اللفظي رنگ نگاري ) را براي اين عمل انتخاب كرد . واضح است وقتي اين عبارت به روشهاي امروزي اطلاق شود ، بي معني خواهد بود .
به دنبال پيشنهاد مارتين و سنج در مطالعاتي كه بعداً بخاطر آن جايزه نوبل گرفتند ، جيمز و مارتين كروماتوگرافي گاز- مايع را در سال 1952  معرفي كردند . حساسيت ، سرعت ، صحت و سادگي اين روش براي جدا سازي ، شناسايي و تعيين تركيبات فرار باعث رشد سريع و بسيار زياد  اين روش شد . در حال حاضر بيش از 18000 مرجع در مورد GC  موجود است و سرعت افزايش مقالات در اين زمينه در حدود 1800 تا 2000 مقاله در سال است . تخمين زده شده است كه امروزه بيش از 60000 دستگاه كروماتوگرافي گازي در جهان  به كار مي رود

دانلود گزارش کارآموزی در مجتمع پتروشیمی و آزمایشگاه GC96

قیمت : 9000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]

تبلیغات