دانلود گزارش کارآموزی شرح پروسس واحد وینیل استات در پتروشیمی
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » گزارش کارآموزی  »  دانلود گزارش کارآموزی شرح پروسس واحد وینیل استات در پتروشیمی

دانلود گزارش کارآموزی شرح پروسس واحد وینیل استات در پتروشیمی دانلود گزارش کارآموزی پتروشیمی شیراز پروژه کارورزی پتروشیمی دانلود گزارش کارآموزی پتروشیمی دانلود گزارش کارآموزی حسابداری در شرکت پتروشیمی گزارش کارآموزی برق در پتروشیمی گزارش کارآموزی پتروشیمی اصفهان گزارش کارآموزی پتروشیمی بندر امام گزارش کارآموزی پتروشیمی تبریز

Internship report describes the process of vinyl acetate in petroleum

 

موضوع : گزارش کارآموزی شرح پروسس واحد وینیل استات در پتروشیمی
فهرست مطالب
1 پتروشیمی اراک در یک نگاه                          7
2 ساختار و نمودار سازمانی                            12
3 واحدهای مجتمع                            13
4 معرفی نواحی مختلف پتروشیمی اراک                              14
5 کنترل اقلام ورودی                                                     19
6 شرح مختصر فرآیند واحد و نیل استات   22
7 کنترل ورودیها                                                       23
8 شرح پروسس 28
واکنش ( بخش 10) 28
بخش CO2 زدائی ( بخش 20)        45
اساس پروسس 45
شستشو دادن با آب و پرچ کردن 46
جاذب CO247
غربال کننده CO248
صافی کربنات 2007-F-3149
تزریق مواد ضد کف 49
مخزن آماده سازی و پساب کربنات  50
تانک ذخیره کربنات 2002-TK-3150
تقطیر ( بخش 30) 50
ستون آزئوترییک 3002-T-3150
ستون جریان جانبی 3002-T-3155
ستون اتیل استات 3002-T-3156
ستون آبگیری 3004-T-3157
ستون عریان کننده آب 3005-T-3159
ستون مواد سبک 3006-T-3160
ستون ونیل استات 3007-T-3161
غلظت دی استانها ، پلیمرها و ترکیباتی با نقطه جوش بالا 62
سیستم ممانعت کننده 64
سیستم تخلیه 65
انبار ذخیره میانی ( بخش 40)65
انبار نهائی محصول و بارگیری ( بخش 50) 66
سیستم مشعل گاز (بخش 60)67
بخار و سیستم کندانس ( بخش 70) 67
واحد Utilities ( بخش 80) 68
9 پیوست 1 (دستور العمل های عمومی برای جلوگیری از حوادث )69
10 پیوست 2 (مواد شیمیایی خطرناک واحد ) 78
11 پیوست 3 ( علائم اختصاری مواد در واحد VA) 107
دانلود گزارش کارآموزی شرح پروسس واحد وینیل استات در پتروشیمی
كاراموزي پتروشيمي شرح پروسس واحد وينيل استات
شرح مختصر فرآیند
دراین قسمت ها ورودی و خروجی های هر واحد به اختصار شرح داده
می شود0
ناحیه 1بهره برداری:
کارخانه الفین :خوراک این کارخانه نفتای سبک و سنگین بوده که پس از انجام فرایندهای کراکینگ0هیدروژناسیون و جدا سازی  نهایتا محصولات اتیلن 0پروپیلن 0هیدروژن 0برشC4.بنزین پیرولیز0متان و نفت کوره تولید می گردد0
واحد مخازن : انواع مخازن این واحد از نوع کروی 0سقف ثابت و شناور 0CRYOGENICو کپسولهای هیدروژن می باشدکه جهت ذخیره سازی مواد اولیه و محصولات کارخانه الفین مورد استفاده قرار میگیرد0
ناحیه 2 بهره برداری :
کارخانه پلی اتیلن سبک خطی و1-بوتن :خوراک
 این واحداتیلن و هیدروژن می باشد که پس از فرایندهای پلیمریزاسیون واکستروژن گریدهای مختلف پلی اتیلن سنگین و سبک خطی تولید می شود 0واحد 1-بوتن نیز ماده اولنه اتیلن را در مجاورت کاتالیست به 1-بوتن نبدیل می نماید0
کارخانه پلی اتیلن سنگین :خوراک این واحد اتیلن 0هیدروژن 0پروپیلن و 1- بوتن می باشد0که پس از فرایندهای پلیمریزاسیون و اکستروژن 0گریدهای مختلف پلی اتیلن سنگین در سه گریداکستروژن 0تزریقی وبادی تولید می شود0
کاخانه پلی پروپیلن: خوراک این واحدپروپیلن .هیدروزن و اتیلن می باشد که پس از فرایندهای پلیمریزاسیون و اکستروژن.گریدهای مختلف پلی پروپیلن تولید می شود.
کارخانه بوتادین و پلی بو تادین :
واحد بوتادین :
خوراک این واحد بزشC4می باشد که پس از فرایندهای تقطیر استخراجی .جداسازی و تخلیص.محصول 1و3_بوتادین با درجه خلوص بالا جهت خوراک واحد پلی بوتادین تولید می گردد.
واحد لاستیک پلی بوتادین:خوراک این واحد 1و3_بوتادین بوده که پس از فرایندهای پلیمریزاسیون .انعقاد . جداسازی و خشک سازی.محصول لاستیک پلی بوتادین در دو گرید روغنی و غیر روغنی تولید می شود.
ناحیه 3بهره برداری:
کارخانه اکسید اتیلن و اتیلن گلایکول:خوراک این واحداتیلن و اکسیژن می باشد که طی فرایند اکسیداسیون و در مجاورت کاتالیست . اکسید اتیلن حاصل می شود .طی واکنشهای شیمیایی اکسید اتیلن با آب وانجام فرایندهای جداسازی نهایتا”محصولات MEG. DEG. TEG  تولید می شود.
کارخانه دو اتیل هگزانول :خوراک این واحد گاز طبیعی. پروپیلن . دی اکسیدکربن و هیدروژن می باشد که طی فرایندهای STEAM  REFORMING  . اکسو (OXO). الدولیزاسیون و هیدروژناسیون .محصولات دو اتیل هگزانول . ایزو بوتانل. نرمال بوتانل تولید می شود .
کارخانه اسید استیک و وینیل استات : خوراک این واحد اتیلن و اکسیژن می باشد که ابتدا در فرایند اکسیداسیون و در مجاورت کاتالیست استالدئید تولید می شود . سپس استالدئید با اکسیژن در مجاورت کاتالیست به اسید استیک تبدیل می شود .نهایتا”  از واکنش  اسید استیک . اتیلن و اکسیژن در مجاورت کاتالیست محصول وینیل استات تولید می گردد.
ناحیه 4بهره برداری:
واحد کلرو استیل کلراید :
خوراک این واحد منو کلرو استیک اسید . اسید استیک . کلرو گوگرد بوده که طی فرایندهای کلریناسیون و تقطیر. محصول کلرو استیل کلراید تولید می شود .
واحد آلاکلر /بو تاکلر :
خوراک این واحد 2و6_دی اتیل  آنیلین . پارافرمالدئید .کلرو استیل کلراید. نرمال بوتانل . متانول و آمونیاک می باشد که طی فرایندهای شیمیایی. خالص سازی و فیلتراسیون محصولات آلاکلر یا بوتاکلر تولید می شود .
ناحیه سرویس های جانبی بهره برداری:
این ناحیه شامل پنج واحد فرایندی به شرح زیر می باشد :
• واحد هوا و سوخت :در این واحد هوای فشرده شامل هوای ابزار دقیق .خوراک واحد جداسازی هوا . PLANT  AIR  اکسیژن و نیتروژن (گازی و مایع) تولید می شود . همچنین ارسال آب خام . آب آتش نشانی . سوخت گاز . گازوئیل  تحت شرایط فرایندی مناسب برای مصرف کنندگان در مجتمع جز حوزه وظایف این واحد می باشد .
•واحد بخار :  در این واحد بخار در فشارها و دماهای مختلف توسط سه فایر بویلرو پنجWHRB
• WASTE  HEAT   RECOVERY  BOILER))  تهیه و برای مصرف کننده ها ارسال  می گردد
• واحد نیروگاه :
در این واحد برق مورد نیاز مجتمع توسط پنج توربین گازی هر کدام به ظرفیت 25 مگاوات تولید و به شبکه برق مجتمع وارد می شود .
واحد اب صنعتی و برج های خنک کننده :
در واحد اب صنعتی . تولید اب صنعتی با استفاده از مراحل فیلتراسیون و برجهای جذب انیونی و کاتیونی انجام می گیرد و عمده  مصرف کننده آب صنعتی واحد بخار می باشد . در واحد برجهای خنک کننده که شامل پنج برج خنک کننده می باشد تهیه و توزیع و کنترل شیمیایی آب خنک کننده انجام می شود

دانلود گزارش کارآموزی شرح پروسس واحد وینیل استات در پتروشیمی

قیمت : 7000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]

تبلیغات