دانلود گزارش کارآموزی در شرکت ماشین سازی
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » گزارش کارآموزی  »  دانلود گزارش کارآموزی در شرکت ماشین سازی

دانلود گزارش کارآموزی در شرکت ماشین سازی پروژه کارورزی گزارش کارآموزی مکانیک ماشین سازی گزارش کارآموزی ماشین سازی تبریز گزارش کارآموزی ماشین سازی اراک گزارش کارآموزی ماشین سازی گزارش کارورزی ماشین سازی کارآموزی ماشین سازی اراک پروژه ماشین سازی اراک پروژه ماشین الات راه سازی

Report an internship in a company car

 

 

موضوع : گزارش کارآموزی در شرکت ماشین سازی
فهرست مطالب

1. مشخصات عمومي كارخانه 1
2. اطلاعاتي درباره كاركنان 3
3. محصولات توليدي و زمينه هاي كاري 4
4. ابزارها و تجهيزات توليد 17
5. فرآیند پذیرش سفارش و تولید محصول 20
6. کنترل و تضمین کیفیت 21
7. پیشنهادها 28
خلاصه ای از کارآموزی :
استاندارد جديد
درگذشته ISO سه استاندارد داشت:  ISO 9001:1994, ISO 9002:1994 و ISO  9003:1994. اما حالا فقط يک استاندارد ISO 9001:2000 براي کيفيت وجود دارد. ISO 9002  و ISO 9003 از بين رفته اند.
بنابراين اگر شما گواهي ISO 9002:1994 يا ISO 9003:1994 گرفته ايد اکنون نيازمند آن هستيد که گواهي ISO 9001:2000 رادريافت كنيد. واگرشما اکنون گواهي  ISO 9001:1994راداريد بايد سيستم کيفيت خود رابراي تامين الزامات ISO 9001:2000 به روز كنيد.
ساختار جديد
وقتي ISO 9001:1994 را با ISO 9001:2000 مقايسه کنيد درخواهيد يافت که ISO ساختار 20 ماده اي استاندارد راکنارگذاشته است. به جاي 20بخش، استانداردجديد داراي 8 بخش است.
ISO          استاندارد 9001 را به‌منظور ايجاد ساختاري منطقي‌تر وبراي ايجاد سازگاري بيشتر با  ISO 14001 استاندارد مديريت محيطي، سازماندهي دوباره كرد. از آنجا که اين تجديد سازماندهي تغيير آرايش وسيعي است مي تواند مفهوم عميقتري رابراي شما که نظام‌نامه کيفيت جاري خود را بر اساس 20 ماده قديمي گذشته سازمان داده ايد داشته باشد.
تاکيدات جديد
به طور کلي استاندارد جديد بيشتر از استاندارد قديم مشتري مداراست. با اين که استاندارد قديم هم متمايل به تامين نيازمنديهاي مشتريان و دست يافتن به رضايت مشتري است استانداردجديد اين مسئله را با جزئيات بيشتري هدف گيري كرده است. به علاوه انتظاردارد که شما با مشتريان ارتباط برقراركنيد و رضايت آنها را پاييده و اندازه بگيريد.
استاندارد جديد درضمن برضرورت بهبود تاکيد مي نمايد. درحالي که استاندارد قديمي به صورت ضمني انتظارداشت که سازمانها بهبود ايجاد كنند. استاندارد جديد اين ضرورت را به صورت صريح بيان مي کند. به ويژه اکنون ISO 9001 مي خواهد که شما اثربخشي و تناسب سيستم مديريت کيفيت خود را ارزيابي و بهبود هاي سيستمي راشناسايي كنيد و به اجرا درآوريد.

 

دانلود گزارش کارآموزی در شرکت ماشین سازی

قیمت : 2500 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]

تبلیغات