مقاله نظام مدیریت مبتنی بر عملکرد در اورژانس بیمارستان
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی مقالات شما را خریداریم تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی  »  مقاله نظام مدیریت مبتنی بر عملکرد در اورژانس بیمارستان

دانلود مقاله نظام مدیریت مبتنی بر عملکرد در اورژانس بیمارستان تحقیق ارزیابی عملکرد اورژانس پیش بیمارستانی عملکرد اورژانس پیش بیمارستانی فرایند ارزیابی عملکرد کارکنان اورژانس دانلود مقاله سیستم مدیریت یکپارچه دانلود مقاله مدیریت سیستم های اطلاعاتی مقاله اورژانس پیش بیمارستانی مقاله در مورد عفونت های بیمارستانی مقاله در مورد مدیریت بیمارستانی تحقیق مدیریت بیمارستان

Paper-based performance management system in hospital emergency

 

موضوع : نظام مدیریت مبتنی بر عملکرد در اورژانس بیمارستان

توضیح: این فایل به صورت ورد و آماده ی پرینت می باشد.

فهرست مطالب
مقدمه 2
روش اجرا 2
نتايج 2
نتيجه گيري 2
Abstract 3
مقدمه 5
روش اجرا : 6
نتايج 10
نمودار شماره 1 11
پيوست ها 12
بحث 14
در اين مطالعه مشخص گرديد : 15
نتيجه گيري : 17
منابع 19
نمودار شماره 1 : توزيع فراواني مطلق مراجعه 677 بيمار به اورژانس برحسب ساعت 20
نمودار شماره 2 : توزيع فراواني نسبي انجام همراه با تاخير درخواست نوار قلب (بيشتر از 5 دقيقه) برحسب ساعت درخواست 21
نمودار شماره 3 : توزيع فراواني نسبي انجام همراه با تاخير درخواست عکس (بيشتر از 20 دقيقه) برحسب ساعت درخواست 22
نمودار شماره 4 : توزيع فراواني نسبي انجام همراه با تاخير درخواست آزمايش (بيشتر از 120 دقيقه) برحسب ساعت درخواست 23
نمودار شماره 5 : توزيع فراواني نسبي انجام همراه با تاخير درخواست مشاوره تخصصي (بيشتر از 30 دقيقه) برحسب ساعت درخواست 24
نمودار شماره 6 : توزيع فراواني نسبي نظر بيماران درخصوص مراجعه مجدد 25
نمودار شماره 4 : توزيع فراواني نسبي انجام همراه با تاخير درخواست آزمايش نمودار شماره 7 : توزيع فراواني نسبي وضعيت بهبودي بيماران 26

جدول شماره 1 : نتايج شاخصهاي اندازه¬گيري شده در تابستان سال 1382 در بيمارستان ضيائيان 14

گزیده ای از متن:
نقش مهم بخش بهداشت و درمان در ارتقا شاخصهاي مختلف اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي کشورها، سازمانهاي درگير در اين امر را بر اين داشته است که با بازنگري اساسي در شيوه¬هاي مديريت سلامت، بيش از پيش در جهت اجراي کارآمدترين روشها در بکارگيري منابع محدود موجود و تامين سلامت آحاد جامعه مصمم گردند. امروزه سازمانهاي بين المللي که در جهت ارتقا سلامت کليه کشورهاي جهان فعاليت ميکنند (همچون سازمان بهداشت جهاني و بانک جهاني) معتقدند آنچه که بيشتر از همه بهداشت کشورهاي در حال توسعه را تهديد ميکند اشکالاتي است که در مديريت منابع وجود دارد تا کمبود بودجه هاي بهداشتي درماني. در اين ميان بايد توجه داشت که مهمترين مولفه¬هاي مديريت منابع سازماني، آنهايي هستند که به نحوي با سرمايه¬هاي انساني مرتبط ميشود. امروزه بخوبي نشان داده شده است كه مهمترين سرمايه و بزرگترين عامل موفقيت در هر سازمان نيروي انساني با انگيزه، كارآزموده و پرتواني است كه در خدمت دارد. به دلائل مختلف در سازمانهايي كه جنبه خدماتي دارند، از جمله آنهايي كه خدمات بهداشتي و درماني ارائه مي¬دهند، اين سرمايه¬ها اهميتي مضاعف پبدا مي¬كنند. بعنوان مثال مي¬توان گفت در اينگونه سازمان¬ها بسياري از عوامل جانبي (همچون كيفيت مواد اوليه) وجود ندارند كه در كيفيت محصول نهايي تاثيرگذار باشند و عمده ترين عامل تعيين كننده در اين زمينه كاركرد كاركنان آن است. اين مسانل باعث شده است كه در سالهاي اخير رويكردهاي متفاوت مديريت سازماني و بخصوص مديريت منابع انساني مورد توجه قرار گيريد. مديريت مبتني بر عملكرد يكي از اين رويكردها مي¬باشد(1,2,3) كه به دليل برخي خصوصيات منحصر به فرد آن بعنوان كانون مطالعات و بررسيهاي جديد علمي مطرح شده و آنرا از ديگر شيوه¬هاي مديريتي متمايز كند.
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي نيز در راستاي اهداف تبيين شده در برنامه پنج ساله سوم توسعه دولت جمهوري اسلامي ايران (با تاكيد بر افزايش بهره¬وري نيروي انساني و استقرار شاخص¬هاي كيفيت كاري بجاي معيارهاي كمي) نهادينه كردن اين روش مديريتي در دستور كار خود قرار داده است. انتخاب بخش اورژانس بيمارستان ضييائيان به عنوان يك سايت پيش آزمايي براي استقرار اين نظام در نظر گرقته شده است.

روش اجرا :
مراحل اجراي طرح استقرار نظام مديريت مبتني بر علمكرد در اورژانس بيمارستان ضياييان از اصول كلي استقرار اين نظام تبعيت ميكند (4)که شامل گامها 6 گانه است:
1) تعيين رسالت و اهداف سازمان، 2) نظام يكپارچه سنجش عملكرد:
3) پاسخگويي در مقابل عملكرد، 4) جمع¬آوري داده هاي عملكرد، 5) تحليل، بررسي و گزارش¬دهي داده¬ها عملكرد، 6) استفاده از اطلاعات عملكرد در بهبود سازمان.
در ابتدا اعضاي تيم/كميته¬هاي مربوط به فازهاي طرح (كميته راهبري) انتخاب شدند. اين افراد شامل مدير بيمارستان، يك نفر به عنوان نماينده معاونت توسعه وزارت متبوع، سوپروايز اورژانس، مترون بيمارستان، مسئول خدمات و اعضاي تيم پروژه. سپس مرحله بعدي با برگزاري جلسات متعدد و نيز تهيه و توزيع کتابچه راهنماي اجرايي و پمفلتهاي آموزشي توجيه و اطلاع رساني انجام پذيرفت.
برنامه ريزي استراتژيك با محوريت مشتري انجام شد و فرآيندهاي حاكم بر اورژانس و صاحبان فرايند مشخص شدند. در مرحله بعد فعاليتها و عملكردهاي كليدي انجام شده در اورژانس بيمارستان ضياييان ”كمي“ و قابل سنجش شدند.در اين مرحله در ابتدا شاخصهايي که مربوط به فرآيندها و متغيرهاي وابسته¬اي که جهت تفسير شاخصهاي عملکرد لازم بودند، تعيين شدند و شناسنامه 52 شاخص و متغير تهيه گرديد. سپس فرآيند جمع¬آوري اطلاعات مشخص شد.
شاخصها به 3 دسته تقسيم شدند 1) رضايت بيمار، 2) زمان و نحوه انجام فعاليتها،و 3) شاخصهاي مالي و فضايي و نيروي انساني يا شاخصهايي که بطور روتين جمع¬آوري مي-شوند.
پس از يک پيش آزمون و تصحيح پرسشنامه تلاش در جهت تکميل پرسشنامه ها آغاز گرديد و طي جلساتي با مسئولين و همکاران فعال در بخش اورژانس اهميت تکميل پرسشنامه و دقت در تکميل آن تاکيد گرديد و توضيحات لازم درخصوص نحوه تکميل پرسشنامه ارائه شد.
حدود 2000 پرسشنامه نيز تکميل گرديد که بدلايل مختلف عليرغم همکاري خوب پرسنل بخصوص پزشکان و پرستاران فعال در بخش اورژانس، استفاده از اطلاعات موجود در پرسشنامه¬ها امکانپذير نبود. به همين جهت در يک دوره 15 روزه با حضور مشاهده-گران مستقل از نظام بيمارستان اطلاعات جمع¬آوري گرديد.
از تاريخ 23 تير لغايت 6 مرداد سال 1382، تعداد 677 مراجعه کننده به اورژانس بيمارستان ضيائيان ثبت شدند. مراجعان شامل کليه افرادي بودند براي آنان پرونده اورژانس تشکيل مي¬شد و بر تخت اورژانس قرار مي¬گرفتند، يا در اتاق عمل اورژانس مورد عمل جراحي کوچک قرار مي¬گرفتند و يا بدستور پزشک تحت درمان با سرم قرار مي¬گرفتند.
از اين تعداد 200 نمونه انتخاب شدند تا رضايت آنان از ارائه خدمات مورد بررسي قرار گيرد. با توجه به اينکه روشهاي مختلفي جهت جمع¬آوري اطلاعات سنجش رضايت وجود دارد، 200 نفر به 4 گروه تقسيم شدند. 1) تلفني، 2) حضوري، 3) تلفني و درصورت عدم پاسخگويي حضوري، 4) پستي. نتايج گروه پستي بعلت پاسخهاي تعداد کم آناليز نشد و از 150 فرد باقيمانده 105 نفر به سوالات پاسخ دادند.
با توجه به نتايج بدست امده اولين جلسه کميته بهبود با حضور کليه افراد مسئول برگزار گرديد و ضمن تشريح نتايج طرح، مقرر گرديد کليه افراد پيشنهاد خود را جهت بهبود شاخصها ارائه نمايند.
در دومين جلسه با نظر اعضاء جدولي از فعاليتهاي پيشنهادي تهيه گرديد و مقرر شد که هر فرد مسئول فعاليت بهبود، فعاليت لازم را انجام داده و گزارش آنرا در جلسه بعدي کميته ارائه نمايند.

مقاله نظام مدیریت مبتنی بر عملکرد در اورژانس بیمارستان

قیمت : 3000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]

برچسب :