تحقيق غائب مفقود الاثر، وضع حقوقي و قوانين مربوط به آن
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی » حقوق  »  تحقيق غائب مفقود الاثر، وضع حقوقي و قوانين مربوط به آن

دانلود تحقيق غائب مفقود الاثر، وضع حقوقي و قوانين مربوط به آن امور مال غايب تحقيق غائب مفقود الاثر تحقیق حقوق حقوق قانونی مفقودالاثر دانلود تحقیق رشته حقوق وضع حقوق و قوانين غايب وضع حقوقي و قوانين مربوط به آن مجموعه مقالات رشته حقوق مقاله در مورد رشته حقوق دانلود مقالات رشته حقوق

This missing missing, state law related to the

 

بخشی از مقدمه:
الحمد الله الكافي حسب الخلايق وحده و الحمد الله علي نعمه و استزيد من كرمه و اشهد ان لا اله الا هو الموصوف بقدمه و اشهد ان محمداً عبده و رسوله الطاوي السموات بقدمه.
بسم ا.. الرحمن الرحيم – نام خداوندي است كه تا او نخواهد صبا پرده گل نشكفاند و باد گيسوي شمشاد نجنباند ،‌بي‌حكم او زمرد غنچه پيچانده نشود ، بي‌صنع او لاله پر ژاله نگردد ، هر ديده‌اي كه نه در جمال آن نام نگرديد ، دوخته باد ، هرقدمي كه نه در راه موافقت حق پويد به تيغ قطعيت پي كرده باد ، شكر و سپاس بي‌قياس معبودي را جنت قدرته كه آفريننده مخلوقات عالمست و روزي دهنده نبات و آدم ، كريمي كه خوان نعمتش بر مطيع و بر عامي و اداني و اقامي كشيده و گسترده ، رحيمي كه از ديوان رحمتش در گوش جان هرگنهكار چند بار اين ندا مي‌رسد كه : هل من تايب – هل من مسائل – هل من مستغفر . …

فهرست مطالب:
مقدمه
تقسيم مطالب
باب نخست – كليات
تقسيم موضوع
فصل يكم – تعاريف
1) علل غيبت و حكم غايب
2) امور مالي غايب
3) غايب و بقاي زوجيت
4) غيبت و حكم دادگاه
5) تعريف غايب مفقود الاثر
و تفكيك آن از مفاهيم مشابه (‌غايب مجهول المكان ومفقود)
6)  عناصر تحقق مفهوم حقوقي غيبت
فصل دوم – مصوبات مصرحه در مورد غايب مفقود الاثر
گفتار يكم – قانون مدني و امور حسبي
گفتار دوم – قوانين متفرقه
باب دوم – وضع حقوق مالي غايب
تقسيم موضوع
فصل يكم – وضع حقوقي غايب قبل از نصب امين
گفتار يكم – وضع حقوقي غايب قبل از مداخله دادستان و نصب امين
بنديكم – اداره فضولي اموال غايب
بنددوم – اداره اموال غايب به وسيله نماينده قراردادي
الف – دخالت وكيل
ب- اقدام وصي
بند سوم – اداره اموال غايب به وسيله نماينده قانوني
گفتار دوم – وضع حقوقي غائب پس از اطلاع مقام قضايي تا نصب امين
1- حدود مسئوليت و صلاحيت محلي دادستان
2- مسئول جبران خسارت وارده به اموال غايب
3- وضع ايرانيان غايبي كه در خارج اموالي دارند
فصل دوم – مرحله تعيين امين
تقسيم فصل
گفتار يكم – هدف ،شرايط كلي و مفهوم امانت
1- هدف از نصب امين
2- موارد تعيين امين
3- معناي امانت
4- شرط ضمان
گفتار دوم – تقاضاي تعيين امين و مرجع صالح
1- متقاضي تعيين امين
2- طريق درخواست تعيين امين
3- وظايف دادگاه و نحوه انتخاب امين
4- نصب امين درخارج از ا يران
5- ضم امين و موارد آن
6- تعيين امين موقت
7- تعيين ناظر
8- تعدد امنا و نظار
9- قبول امين يا ناظر و دستور دادگاه
گفتار سوم – شرايط امين ، اولويت‌ها
الف – شرايط امين
ب- اولويت‌هاي نصب امين
گفتار چهارم – اختيارات ، وظايف و مسئوليتهاي امين
1- شروع وظايف و حدود اختيارات امين غائب
2- تنظيم صورت جامع از كليه اموال قبل از مداخله
3- نگهداري و اداره اموال
4- فروش اموال ضايع شدني
5- فروش اموال منقوله غير لازم
6- منع فروش و رهن اموال غير منقول
7- ترتيب پرداخت ديون و نفقه زوجه و اقارب
8- نمايندگي امين از طرف غایب در دعاوی
9- تقسيم سهم الارث غائب
10- دخالت در مهر و موم‌ تركه مورث غائب و رفع آن
11- درخواست تحرير تركه مورث غايب
12- پرداخت هزينه‌ها
13- صلح دعاوي
14- تحويل دادن اموال پس از زوال سمت
گفتار پنجم – حقوق و مسئوليت‌هاي امين
بند يكم – حقوق امين
الف – حق الزحمه امين و مرجع صالح در تعيين حق الزحمه
بند دوم – مسئوليت‌هاي امين
الف- مسئوليت مدني
ب- مسئوليت كيفري
گفتار ششم – عزل امين
1- موارد عزل امين
2- نحوه رسيدگي و مرجع صلاحيتدار در عزل امين
3- پايان دوره امانت و نظارت
فصل سوم – تصرف موقت ورثه در اموال غايب
تقسيم فصل
گفتار يكم – اركان ماهوي حق ورثه نسبت به اموال غايب
1- مفهوم ورثه
2- مفهوم تصرف موقت
گفتار دوم – شرايط تصرف موقت ورثه در اموال غايب
1- موارد اجراي اين مرحله
2- شرايط درخواست تصرف موقت اموال غايب از دادگاه
3- دادگاه صالح در درخواست تصرف موقت اموال
4- نحوه رسيدگي به درخواست تصرف موقت اموال
5- اختيارات و وظايف ورثه
باب سوم – حكم موقت فرضي غايب و دادن اموال به تصرف قطعي ورثه
تقسيم موضوع
فصل يكم – اقسام موت و مبناي حكم موقت فرضي غايب
گفتار يكم – اقسام موت و حقيقت ماهوی آن
1- اقسام موت
2- موت حقيقي
3- موت حكمي
4- موت فرضي
گفتار دوم – ترديد در مرگ انسان و حكم آن
بند يكم – قاعده فقهي
بند دوم – حقوق موضوعه
الف – قانون مدني
ب- امارات قانوني
ج – بررسي امارات قانوني و قضايي
فصل دوم – صدور حكم و آثار آن
تقسيم فصل
گفتار يكم – مقدمات و شرايط صدور حكم موت فرضي
1- متقاضيان حكم
2- دادگاه صالح براي صدور حكم موت فرضي
3- شرايط شكلي درخواست
گفتار دوم – نحوه رسيدگي دادگاه
1- تكاليف دادگاه پيش از صدور حكم
2- حكم دادگاه و مندرجات آن
3- ابلاغ حكم و تجديد نظر در آن
گفتار سوم – سوابق فقهي
1- لمعه – شهيد اول
2- قواعد – علامه حلي
3- مختصر المنافع – محقق حلي
گفتار چهارم – آثار حكم موت فرضي
1- آثار حكم در امور مالي و غير مالي
فصل سوم – الغاي حكم موت فرضي و بازگشت غايب
گفتار يكم – آثار كشف زنده بودن غايب
– ابطال حكم موت فرضي
بند اول – تاثير بازگشت غايب در اموال
الف – وضع منافع و نمائات
ب- وضع اموال مصرفي و تلف شده
بند دوم – تاثير بازگشت غائب در عقد نكاح
الف – بازگشت زوج غايب
ب- بازگشت زوجه غايب
باب چهارم – وضعيت خانواده‌ غايب
تقسيم موضوع
فصل يكم – تكليف زوجه غايب
گفتار يكم – ترك زندگي خانوادگي توسط زوج و مقايسه آن با مفهوم غيبت
گفتار دوم – درخواست زوجه مبني بر صدور حكم موت فرضي براي انحلال نكاح
1- متقاضي صدور حكم
2- عده زوجه غايب
3- بازگشت غايب پس از صدور حكم موت فرضي
گفتار سوم – درخواست طلاق از ناحيه زوجه و آثار آن
1- شرايط درخواست طلاق
2- عده زوجه غايب
3- نفقه زوجه در ايام عده
4- وضعيت توارث
گفتار چهارم – مطالعه تطبيقي در مورد غايب مفقود الاثر شدن زوج و وضعيت زوجه در بين اقليت‌هاي مذهبي و مقايسه آن با حقوق ايران
1- آيين يهود
2- ارتدوكس
3- دين زرتشت
4- ارامنه گريگوريان
نتيجه
كليد واژه
پيوست‌ها
پيوست يكم – نمونه‌هايي از رويه عملي محاكم
پيوست دوم – اهم مسائل پيرامون غايب مفقود الاثر
فهرست منابع و مآخذ

تحقيق غائب مفقود الاثر، وضع حقوقي و قوانين مربوط به آن

قیمت : 9000 تومان


[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]

تبلیغات