دانلود کارتحقیقی قاچاق و عناصر آن
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » مقاله » حقوقی و قضائی  »  دانلود کارتحقیقی قاچاق و عناصر آن

دانلود کارتحقیقی قاچاق و عناصر آن تحقیقی در مورد قاچاق کالا مقاله پایان نامه پروژه تحقیق در مورد قاچاق انسان تحقیق در مورد قاچاق مواد مخدر تحقیق در مورد قاچاق کالا و ارز تحقیق درباره قاچاق کالا تحقیق در مورد قاچاق زنان تحقیقی در مورد قاچاق کالا مقاله در مورد قاچاق کالا و ارز مقاله درباره قاچاق کالا مقاله قاچاق كالا و ارز دانلود مقاله در مورد قاچاق دانلود پایان نامه قاچاق کالا

Karthqyq trafficking and its elements

 

قاچاق و عناصر آن
فهرست مطالب
پیشگفتار 5
چکیده 7
بخش اول – کلیات 9
مبحث اول: تعریف لغوی قاچاق 9
تعریف قاچاق براساس قانون امورگمرکی: 11
فصل دوم: انواع قاچاق 13
مبحث دوم: انواع مختلف قاچاق 14
گفتاردوم: 16
قاچاق کالای گمرکی و تجاری 16
گفتارسوم 18
قاچاق سلاح و مهمات 18
گفتارچهارم: قاچاق آثارملی و عتیقه جات 20
گفتارپنجم: قاچاق مواد افیونی و مخدر 21
گفتارششم: قاچاق اشخاص: 23
فصل سوم: عناصرجرم قاچاق: 24
مبحث دوم: عنصرمادی: 26
گفتاراول: سیرتکاملی جرم تاعنصرمادی: 26
گفتاردوم: تهیه مقدمات ارتکارجرم 27
خروج از مرحله تهیه مقدمات: 27
گفتارسوم: جرم تام 28
سیرتکاملی
جرم قاچاق 28
مبحث سوم: عنصرمعنوی 29
شناخت شیوه های مهم ارتکاب به جرم قاچاق: 30
مبحث دوم: انواع ورود کالاهای قاچاق به داخل کشور 33
گفتاردوم: کالای وارده از طریق هوا 34
گفتارسوم: کالای وارده از طریق خشکی 35
گفتارچهارم: کالای وارده توسط مسافر 36
مبحث اول: اثرات منفی قاچاق براقتصاد کشور: 37
آثارقاچاق براقتصاد و سیاستهای اجرایی دولت 38
گفتاردوم: آثارمنفی قاچاق برسیاستهای بازرگانی: 39
گفتارسوم: آثارمنفی قاچاق بردرآمدهای عمومی دولت: 40
گفتارچهارم: آثارمنفی قاچاق برسلامت جامعه و مصرف کنندگان: 41
مبحث دوم: آثارفرهنگی و اجتماعی پدیده قاچاق 41
گفتاراول: تهاجم فرهنگی 42
گفتاردوم: غارت هویت فرهنگی 43
گفتارسوم: بحران درکانون خانواده: 44
گفتارچهارم: تضعیف فرهنگ کار: 44
فصل سوم: علل گرایش به قاچاق و روشهای مناسب برای مقابله آن 46
ز-معطل ماندن کالابه مدت طولانی جهت رسیدن نوبت: 48
ح-عدم کیفیت محصولات داخلی: 48
ی: عدم نظارت و کنترل صحیح بریگانهای نظامی مستقردرمرز توسط رده مافوق: 49
مبحث دوم: شناسایی روشهای مناسب برای مقابله عملی باقاچاق 50
ج: سیاستگذاری درهدایت و اصلاح الگوی مصرف: 51
هـ – ایجاد بازارچه های مرزی و مناطق آزاد: 52
و-اقدامات فرهنگی و آشناکردن باآثارقاچاق: 52
ز-تجهیز امکانات مبارزه باقاچاق: 52
بخش سوم: صلاحیت سازمانهای رسیدگی کننده 53
سازمانهای غیرقضایی 53
قابل گذشت بودن جرم قاچاق: 54
فصل دوم: تکلیف کالای مکشوفه 59
مبحث اول: چگونگی تعیین تکلیف کالاهای قاچاق مکشوفه 59
مبحث دوم: آثارتعقیب قضایی نسبت به سازمان کاشف 61
گفتاراول: حق الکشف سازمان کاشف 63
گفتاردوم: حق الکشف مأموران 65
منابع 70
چکیده
قاچاق معضل دیرینه ای است که از دیرباز خسارت های اقتصادی و فرهنگی گسترده ای به کشوروارد کرده و ملتی رااز درآمدهای مشروع و قانونی چشمگیرمحروم ساخته است. این پدیده شوم از دورانی آغاز می شود که جوامع بشری و نیازمندیهای آنان گسترش پیداکرد و مردم هرمنطقه جغرافیایی از تامین کلیه نیازمندیهای خود عاجز و ناتوان گشتند به همین خاطراز یک طرف برای تأمین نیازهای خود و نیز عرضه و فروش تولیدات اضافی ناگزیراز انجام مراودات تجاری بودند و از طرف دیکرگسترش روابط تجاری و سیاسی حکومتهارابرآن داشت که به منظورکسب درآمد و نظارت و کنترل برروابط تجاری و به منظوراعمال حاکمیت و تأمین منابع مالی حکومت مقررات گمرکی وضع نماید.

دانلود کارتحقیقی قاچاق و عناصر آن

قیمت : 5500 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]

برچسب :
تبلیغات