دانلود پروژه تاثیر آب و هوا بر روی گیاهان زراعی
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » فنی و مهندسی » کشاورزی و زراعت  »  دانلود مقاله تاثیر آب و هوا بر روی گیاهان زراعی

دانلود پروژه تاثیر آب و هوا بر روی گیاهان زراعی تاثیر آب و هوا بر روی گیاهان مقاله تحقیق آب و هوا و عملکرد گیاهان زراعی کتاب آب و هوا و عملکرد گیاهان زراعی کتاب فیزیولوژی عملکرد گیاهان زراعی فیزیولوژی عملکرد گیاهان زراعی خلا عملکرد گیاهان زراعی عملکرد گیاهان زراعی

دانلود پروژه تاثیر آب و هوا بر روی گیاهان زراعی

تاثير آب و هوا بر روي گياهان زراعي

پيشگفتار
با وجود اينكه افزايش قابل ملاحظه اي در طي بيست سال گذشته در توليد گياهان زراعي به ويژه غلات به دست آمده است با اين حال متوسط عملكرد اكثر گياهان زراعي هنوز كمتر از حد پتانسيل بالقوه آنها است . عملكرد بالقوه تنها با استفاده از ارقام پر محصول در شرايط مدريتي ايده آل و همراه با محيط فيزيكي و شيميايي مطلوب بدست خواهد آمد تاًمين مقدار مناسب عناصر غذايي معرفي مورد نياز رشد گياهان يكي از راههايافزايش عملكرد گيهان زراعي است
اين كتاب روابط خاك وگياه كه موثر در رشد گياه وتغذيه عناصر معدني
عمده ترين گياهان زراعي مناطق گرم و معتدل ميباشد را مورد بررسي قرار مي دهد. در اين مجموعه تاكيد خاصي به خاك به عنوان مادهً اوليه براي رشد گياه شده است جنبه هاي جديد زراعت گياهان واصول اوليه پيشرفتهاي دهه كه به وسيله دانشمدان خاك شناس ، زراعت وفيزيولوژيستها بدست آمده است، مورد بحث قرار گرفته است . در اين كتاب به تاجزيه وتحليل اين اصول از نظر عمليات كشاورزي مدرن به عنوان الگويي ويژه توجه شده است . بيشتر مباحث مطرح شده با توجه به مشاهدات محيطي عنوان شده است تا كتاب جنبة كاربردي داشته است . در اين مجموعه اطلاعات بنيادي و كاربردي مورد نياز بخش كشاورزي براي مهمترين گياهان زراعي از خانوادة غلات ،حبوبات وگياهان مرتعي براي مديريت بهتر گياهان زراعي آورده شده است . ما اميدواريم كه اين پروژه اطلاعات مفيدي را براي دانشجويان زراعت ، مروجين كشاورزي ومحققين علاقه مند به حاصلخيزي خاك ،تغذيه گياهي ،به نژادي ،فيزيولوژي، فيزيولوژي وتوليد گياهان زراعي فراهم سازد . (1)

مقدمه :
با روند سريع ازدياد جمعيت در جهان وآهنگ نسبتاً كندي كه توليد مواد غذايي دارد روز به روز كمبود مواد غذايي بيشتر وتعداد افراد گرسنه وكم غذا روبه افزايش است . از پيشنهادهائي كه براي افزايش توليد مواد غذايي در جهان مطرح مي شود يكي افزايش زمين هاي زير كشت وديگري افزايش محصول در واحد سطح است . به طور تقريب حدود 11 درصد از كل اراضي سطح كرة زمين ( تقريباً 1730 ميليون هكتار ) زير كشت وآيش محصولات مختلف و19 درصد ( حدود3210ميليون هكتار)مراتع و70 درصد باقيمانده سهم اندكي در توليد غذاي انسان دارند وزير كشت درآوردن همه آنها امكان پذير نبود ومستلزم هزينه بسيار است ودر نتيجه چاره اي جز توسل به پيشنهاد دوم نيست در كشور ما نيز با وجود گستردگي زمين وتنوعي كه توليد
گياهان دارد با مشكل كمبود محصول در واحد سطح رو به رو هستيم وتوليدات كشاورزي كمتر از نياز ماست به طوري كه ناچاريم مقداري از مواد غذايي مورد نياز خود را از ساير كشورها تهيه نمائيم با توجه به رشد جمعيت در كشور كه بيش از دو برابر نرخ رشد متوسط جهان بوده وهر 18 سال يك بار جميعت كشورمان دو برابر مي شود در حال حاضر ورود حدود 35 درصد از مايحتاج غذايي از خارج الزامي است و چنانچه توليدات داخلي در سطح فعلي باقي بماند در سال 1380 درجه وابستگي كشور به مواد غذائيوارداتي به 85 درصد خواهد رسيد كه براي نجات خود و رفع مشكل ورهائي از قيد اين وابستگي ها چارهاي جز تلاش در جهت افزايش توليدات كشاورزي در كشور نخواهيم داشت وتحقيق اين مهم نيز با ايجاد تحول در بنيان كشاورزي كشوراز طريق بهره گيري موثر از منابع آب وخاك موجود مقدور نخواهد بود و لازم است با استفاده از تكنيك هاي پيشرفته و شيوه هاي صحيح زراعت توليدات كشاورزي خود را تا حد ممكن افزايش دهيم .زراعت عبارتست از علم و فن كشتكار و بهره برداري از آب و گياه ، آشنائي با تكنيك هاي علمي و صحيح زراعت و شناخت روش هاي موفقي كه در جهان براي توليد بيشتر مورد استفاده قرار مي گيرد ميتواند ما را در بهره گيريهر چه بيشتر از آب وخاك و تامين امكانات لازم براي به كار گيري منابع بالقوه ياري نموده وباعث رشد اقتصادي و بهبود زندگي مردم شود(3)

اقليم مطلوب گياهان
محيطي كه حيوان و گياه در آن زندگي مي كند تا كنون تحت نفوذ انسان قرا رنگرفته است با استثناي بعضي اتفاقات سوء مانند قطع جنگلها و سوزانيدن آنها بوسيله انسان در قرون پيش كه باعث تغيير آب وهوا ي پاره اي از نقاط گرديده و يا مقدمه ايجاد باران مصنوعي كه ممكن است آب وهوا را تغيير دهد و هنوز در آزمايش است و نتيجه قطعي از آن عايد نگرديده است در مواردي انان قادر به تغيير آب وهوا نشده ودر آتيه نزديك هم چنين امري پيش بيني نمي شود بنا بر اين زارع بايد كما كان در مقابل محيط سر تسليم فرود آورد وبا محيط در توليد كشاورزي به مبارزه نپردازد به عبارت ديگر در كشتكار گياهان موافقت محيط را شرط اساسي زراعت قرار دهد تا محصول با هزينه كمتر توليد شود زيرا مبارزه با محيط در عمل آوردن محصولات كشاورزي سبب زياد شدن هزينه توليد مي گردد كه در اكثر موارد صرف نمي كند .در رشد گياهان و طي مراحل مختلف نحو آنان مانند مراحل توسعه شاخ وبرگ و بارور شدن و ميوه دادن و غيره هميشه محيط بوسيله عواملي مانند حرارت نور و رطوبت تاًثيراتي اعمال مي نمايد كه ما در اينجا به بررسي هر يك از آنها مي پردازيم.(3)

فهرست مطالب
تاثير اب و هوا بر روي گياهان زراعي 1
پيشگفتار 2
مقدمه : 3
اقليم مطلوب گياهان 5
«(فصل اول)» 7
اب به عنوان فاکتور رشد 7
اب به عنوان فاکتور رشد 8
رابطه اب و توليد: 11
استفاده مفيد از اب در ابياري : 12
جلوگيري از تنش زياد خاک : 13
تنش جمعي رطوبت: 14
بازدهي ابياري: 14
نياز ابي و نياز ابياري 14
بازدهي ابياري درعمليات کشاورزي 15
تلفات اب در حين ابياري 15
عوامل موثر در بازدهي ابياري 15
فرسايش ابي : 16
منابع اب : 17
تعين نياز اب ابياري براي توليد 75% و 5% محصولات زراعي: 19
هوا : 21
گازهاي موجود در هوا : 21
رطوبت هوا : 22
مواد الايندة هوا AIR POLLUTANTS : 23
باد : 31
پايداري جوي : 33
نــــور 36
نور : 36
جدول شماره 3 : حداکثر سرعت رشد و انرژي خورشيدي مورد استفاده برخي گياهان زراعي . (1)‌ 45
گياه زراعي 45
کل انرژي وارده درصد استفاده شده 45
يور گهام ،‌1960 46
تاثير حرارت در اعمال گياهي : 47
1- تاثير حرارت در تنفس گياهان : 47
2- تاثير حرارت در تبخير و تعرق : 48
3- تاثير حرارت بر فتوسنتز : 48
4- تاثير زيان اور درجه حرارت کم : 48
سازگاري گياهان به سرما : 50
فتوسنتز photosyntese : 51
اهميت خاک از نظر کشاورزي : 53
ساختمان خاک : 54
پيدايش خاک زراعتي : 58
اجزاي تشکيل دهنده خاک : 61
حاصلخيزي خاک و طريقه حفظ ان : 62
1 ـ پرليت : 64
2 ـ هيدروپلاس : 65
3 ـ ايگتا : 67
خاکهاي سنگين تانسبتا سنگين 69
ميزان مصرف ماده اصلاحي ايگتا 71
4 ـ اگروسواک و الکوزورب 74
مقدار اب مصرفي 77
5 ـ نوازورب : 79
تيجه‌گيري و پيشنهادات : 81
فرسايش خاک : 83
جريان مواد غذايي در سيستم خاک وگياه : 83
جريان توده‌اي : 84
انتشار : 84
انتشار 85
79 85
خصوصيات شيمايي خاک : 86
خلاصه :‌ 86
منابع و ماخذ 89

دانلود مقاله تاثیر آب و هوا بر روی گیاهان زراعی

قیمت : 7000 تومان


[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]

تبلیغات