دانلود پروژه اثرات شوری در کشاورزی
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » مقاله » کشاورزی و دامپروری  »  دانلود پروژه اثرات شوری در کشاورزی

دانلود پروژه اثرات شوری در کشاورزی اثرات شوری در کشاورزی مقاله تحقیق رفع شوری زمین کشاورزی شوری خاک کشاورزی شوری خاک های کشاورزی کاهش شوری آب کشاورزی رفع شوری خاک کشاورزی رفع شوری اب کشاورزی اثرات شوری در کشاورزی مقاله شوری خاک مقالات شوری مقالات شوری خاک مقاله تنش شوری مقاله در مورد شوری خاک مقاله انگلیسی تنش شوری

Salinity effects on agriculture

 

اثرات شوری در کشاورزی
فهرست مطالب
چکيده: 2
1-2  اهميت اقتصادي و غذايي گندم و اختصاصات اکولوژيکي ان: 6
گندم ((Triticum aestivum: 6
1-3 تيپهاي مختلف گندم: 6
1-3-1 تيپهاي زمستانه: 6
1-3-2 تيپهاي بهاره: 7
1-3-3 تيپهاي حد واسط: 7
1-6 نقش‌هاي متفاوت تنظيم کننده‌هاي رشد گياهي بر جوانه‌زني بذر: 13
1-6-1 جيبرلين‌ها: 13
1-7 عوامل محيطي که بر روي جوانه‌زني بذر تاثير مي‌گذارند: 15
1-7-1 اب: 15
1-7-2 دما: 15
1-7-4 نور: 16
1-8  تنش‌هاي محيطي: 17
1-8- 1 تنش شوري: 19
1-9 شوري در جهان: 20
1-10 شوري در ايران: 22
پراکنش مناطق شور در ايران 22
1-17 مقاومت گياهان زراعي در برابر شوري خاک: 36
1-18 حذف تنش شوري: 36
1-19 فيزيولوژي سازش در برابر تنش شوري: 37
1-20  مقدار نسبي اب (RWC): 39
1-21 يون‌ها: 43
1-21-2 پتاسيم: 44
1-21-3 کلسيم: 44
1-21-4 منيزيم: 45
2-1  ابزار مورد نياز: 47
2- 3 اماده کردن مواد اوليه: 48
2-3-6 محيط کشت MS: 49
2-4  شرح ازمايشات : 49
2-5 روش تهيه محيط کشت : 50
2-6 مراحل کشت بذر 53
2-7 اندازه گيري وزن تر و وزن خشک گياهان: 55
2-8 اندازه گيري درصد جوانه زني: 55
2-9-1- کلر 56
2-9-2- اندازه گيري يون کلسيم و منيزيم: 57
2-9-2-2- اندازه گيري يون منيزيم: 57
3-2 اثر شوري و هورمون سيتوکنين بر طول دانه‌رستهاي گندم: 60
3-2-1 ساقه: 60
3-3- اثر شوري و هورمون سيتوکينين بر وزن تر و وزن خشک ساقه در گياه گندم: 62
3-3-1- وزن تر ساقه گندم 62
3-4- اثر شوري و هورمون سيتوکينين بر طول ريشه‌هاي دانه‌رست گندم: 65
3-5- اثر شوري و هورمون سيتوکنين بر وزن تر و وزن خشک ريشه در گياه گندم: 68
3-5-1- وزن تر ريشه: 68
3-6- اثر شوري و هورمون سيتوکنين بر ميزان يونهاي کلسيم و منيزيم و کلر در اندامهاي هوايي گياه گندم: 70
3-6-2- منيزيم: 73
3-7- اثر شوري و هورمون سيتوکنين بر جوانه زني بذرهاي لوبيا: 77
فصل 4- بحث و بررسي نتايج: 79
4-1- تفسير نتايج حاصل از جوانه زني بذر گندم: 79
4-4- تفسير نتايج حاصل از طول ريشه گياهان گندم: 81
4-5- تفسير نتايج حاصل از وزن تر و وزن خشک ريشة گياهان گندمي: 82
منابع فارسي و لاتين 86
چکيده:
شوري يکي از مسائل بسيار مهم در رابطه با کشت گياهان و گسترش کشاورزي است که عامل محدود کنندة اساسي در توليدات کشاورزي است. مهمترين تاثير شوري در رابطه با جوانه زني بذر و رشد رويشي گياهان مي‌باشد.
با توجه به اثرات تحريک کنندگي هورمونهاي گياهي به ويژه سيتوکينين‌ها، اثر اين هورمون در تحمل و مقابله در گياه گندم (Triticum aestivum) و لوبيا (Phaseolus vulgaris) با شوري در شرايط جوانه زني بذر و رشد دانه رست مورد بررسي قرار گرفت.
در اين پژوهش غلظتهاي مختلفي از نمک کلرور کلسيم (0 و 20 و 40 و 80 ميلي‌مول) توام با غلظتهاي مختلفي از محلول سيتوکينين (0 و 5/0 و 1 و 5/1 ميلي‌مول) در محيط کشت MS به کاربرده شدند.و به اين ترتيب 16 تيمار مختلف با 4 تکرار را تشکيل دادند.
نتايج بدست امده نشان داد که شوري‌هاي کم،(20 ميلي مول ) اثر چنداني بردرصد جوانه‌زني بذر گندم نداشت ولي شوري نسبتا زياد(80 ميلي مول )تا حدودي درصد جوانه‌زني بذر گندم را کاهش مي‌داد. با توجه به اين که گندم (رقم تجن)  نسبت به شوري تا حدودي مقاوم مي‌باشد،پژوهش حاضر نيز نشان داد که شوري‌هاي کم، اثر چنداني بروي کاهش جوانه‌زني بذر گندم نداشت.
جوانه‌زني بذرهاي لوبيا (رقم جماران) نيز در شوري نسبتا زياد(40 و80 ميلي مول) کاهش پيدا کردکه البته با توجه به حساسيت لوبيا نسبت به شوري اين امر دور از انتظار نبود..
دانه رستهاي گندم در شوري‌هاي اعمال شده بخوبي رشد کردند ولي با افزايش مقدار نمک محيط کشت ميزان رشد اندکي کاهش يافت.در حالي که دانه رستهاي لوبيا در شوري‌هاي پايين(20 ميلي مول)  نيز رشد چنداني نداشته و در شوري‌هاي زياد (40 و80 ميلي مول) نيز اصلا رشد نکردند.
کينتين در غلظتهاي کم اثر کمي در افزايش جوانه‌زني بذرهاي گندم و لوبيا داشت ولي غلظت نسبتا زياد اين هورمون در تمام تيمارهاي شاهد و شوري اعمال شده در گياهان گندم و لوبيا باعث افزايش جوانه‌زني گرديد.

دانلود پروژه اثرات شوری در کشاورزی

قیمت : 6500 تومان


[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]

تبلیغات