دانلود پروژه جو سازماني در مؤسسات آموزش عالي دولتي و غيرانتفاعي
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی مقالات شما را خریداریم تماس با ما

صفحه نخست  » پروژه  »  دانلود پروژه جو سازماني در مؤسسات آموزش عالي دولتي و غيرانتفاعي

دانلود پروژه مقاله تحقیق جو سازماني در مؤسسات آموزش عالي دولتي و غيرانتفاعي جو سازمانی در موسسات آموزش عالی دولتی و غیر انتفاعی رفتار سازمانی در موسسات آموزشی کتاب رفتار سازمانی در موسسات آموزشی ارتباطات درون سازمانی در موسسات بیمه ارتباط درون سازمانی در موسسات بیمه جزوه رفتار سازمانی در موسسات آموزشی

Organizational climate in higher education institutions

 

جو سازماني در مؤسسات آموزش عالي دولتي و غيرانتفاعي
فهرست
فصل اول
1-1-) بيان مسأله
2-1) اهداف پژوهش
1-2-1) هدف اصلی پژوهش
2-2-1) اهداف فرعي
3-1) فرضيه ها وسؤالات پژوهش
1-3-1) فرضيه هاي پژوهش
2-3-1) سؤالات پژوهش
4-1) تعريف اصطلاحات
1-4-1) جو سازمانی
2-4-1) مشارکت
3-4-1) تصمیم گیری
4-4-1) مشارکت در تصمیم گیری
5-1) تعاریف عملیاتی
فصل دوم
2) مبانی نظری پژوهش
1-2)  جو سازماني
1-1-2) مفهوم جو سازمانی
2-1-2) تعاریف جو سازمانی
3-1-2) نظریه ها ومطالعات در زمينه جو سازمانی
1-3-1-2) جو سازمانی از نگاه تاجی یوری
2-3-1-2) جو سازمانی از منظر استرن  و استینهوف
3-3-1-2) جو سازمانی از نگاه هاجتس
4-3-1-2) جو سازماني از نگاه هريسون
5-3-1-2) جو سازمانی از منظر هالپین و کرافت
1-5-3-1-2) انواع جو سازماني طبق مدل هالپين و كرافت
6-3-1-2) مطالعات رنسيس ليكرت
4-1-2) رويکردهاي جوّ سازماني
1-4-1-2) رويکرد ساختاري
2-4-1-2) رويکرد ادراکي
3-4-1-2) رويکرد تعاملي
4-4-1-2) رويکرد فرهنگي
5-1-2) ابعاد جو سازماني
6-1-2) شاخص‌هاي جوّ سالم سازماني
7-1-2) بررسي ارتباط بين جو سازماني با شاخص هاي سازماني
1-7-1-2) ساختار سازمان و جو سازماني
2-7-1-2) شاخصهاي روابط انساني و جو سازماني
3-7-1-2) مديران و جو سازماني
4-7-1-2) انگيزش و جو سازماني
5-7-1-2) رهبري و جو سازماني
6-7-1-2) بهداشت رواني و جو سازماني
7-7-1-2) عملكرد و جو سازماني
8-1-2) جو سازماني چگونه عمل مي كند ؟
9-1-2) تفاوت جو سازماني با فرهنگ سازماني
10-1-2) مراحل بهبود جو سازماني
2-2) مشاركت در تصميم گيري
1-2-2) مفهوم مشاركت
2-2-2) فلسفه مشاركت
3-2-2) ريشه هاي مشاركت
4-2-2) فرايند مشاركت
5-2-2) شرايط مشاركت
6-2-2) برنامه هاي مشاركت
1-6-2-2) مديريت مشورتي
2-6-2-2) مديريت مردم سالاري
3-6-2-2) حلقه هاي كيفيت
4-6-2-2) نظام پذيرش پيشنهادها
5-6-2-2) شوراهاي مديريتي
6-6-2-2) مردم سالاري سازماني
7-6-2-2) طرح مالكيت كاركنان
7-2-2)  طرفداران مشاركت
8-2-2) منتقدين مشاركت
9-2-2) تصميم‌گيري
10-2-2) الگوها و مدل‌هاي تصميم‌گيري
1-10-2-2) الگوي تصميم‌گيري عقلاني (كلاسيك)
2-10-2-2) الگوي تصميم‌گيري رفتاري (اداري)
3-10-2-2) مدل باز تصميم‌گيري
4-10-2-2) الگوي ديوان سالاري
5-10-2-2) الگوي سياسي
6-10-2-2) الگوي فرايندي
7-10-2-2) الگوي آشفته
8-10-2-2) مدل استاندارد وروم ـ يتون (الگوي تصميم‌گيري مشارکتي)
2-8-10-2-2) روش‌هاي تصميم‌گيري مشارکتي
الف) تكنيك طوفان مغزي
ب) تكنيك گروه اسمي
ج) تكنيك دلفي
11-2-2) مشارکت در تصميم‌گيري
12-2-2) درجات مشاركت در تصميم گيري
13-2-2)  سطوح مشاركت در تصميم گيري
14-2-2) اثرات مشاركت در تصميم گيري
15-2-2) مدلهاي فرآيند مشاركت
1-15-2-2) مدل عاطفي
2-15-2-2) مدل شناختي
3-15-2-2) مدلهاي وابستگي
2-2) مرور پژوهش ‌هاي انجام شده
1-2-2) پژوهش‌هاي انجام شده در زمينه جو سازماني
2-2-2) پژوهش‌هاي انجام شده داخلي در زمينه جو سازماني
3-2-2) پژوهش‌هاي انجام شده خارجي در زمينه مشاركت در تصميم گيري
4-2-2)پژوهش هاي داخلي انجام شده در زمينه مشاركت در تصميم گيري
5-2-2) استنتاج كلي
6-2-2) الگوي نظري پژوهش
فصل سوم
1-3) روش تحقيق
2-3) جامعه آماري
3-3) نمونه مورد مطالعه(حجم نمونه و روش نمونه گيری)
4-3) ابزار تحقيق
الف)پرسشنامه توصيف جو سازمانی  OCDQ
ب )پرسشنامه ميزان تمايل كاركنان به مشاركت در تصميم گيري
5-3) پايايي و روايی  ابزار تحقيق
6-3) روش تجزيه و تحليل داده‌ها
1-4) بررسي توصيفي و استنباطي يافته هاي پژوهش
2-4) توصيف يافته ها
فصل چهارم
3-4) فرضيه هاي پژوهش
1-3-4) فرضيه اول پژوهش
2-3-4) فرضيه دوم پژوهش
4-4) سؤالات پژوهش
1-4-4) سؤال پژوهش شماره 1
2-4-4) سؤال پژوهش شماره 2
3-4-4) سؤال پژوهش شماره 3
4-4-4) سؤال پژوهش شماره 4
5-4-4) سؤال پژوهش شماره 5
فصل پنجم
5) بحث و نتيجه گيري
1-5) فرضيه هاي پژوهش
1-1-5) فرضيه اول پژوهش
2-1-5) فرضيه دوم پژوهش
2-5) سؤالات پژوهش
1-2-5) سؤال پژوهش شماره 1
2-2-5) سؤال پژوهش شماره 2
3-2-5) سؤال پژوهش شماره 3
4-2-5) سؤال پژوهش شماره 4
5-2-5) سؤال پژوهش شماره 5
3-5) بحث و تفسير پاياني
4ـ5) پيشنهادات
1ـ4ـ5) پيشنهادات برگرفته از يافته‌اي پژوهش
2ـ4ـ5) پيشنهادات براي محققين ديگر
5ـ5) محدوديت‌هاي پژوهش

دانلود پروژه جو سازماني در مؤسسات آموزش عالي دولتي و غيرانتفاعي

قیمت : 9000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]