دانلود گزارش کارآموزی حقوق و دستمزد
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » گزارش کارآموزی  »  دانلود گزارش کارآموزی حقوق و دستمزد

دانلود گزارش کارآموزی حقوق و دستمزد پروژه کارورزی دانلود رایگان گزارش کارآموزی حقوق و دستمزد گزارش کارآموزی حسابداری آموزش و پرورش (حقوق و دستمزد) گزارش کارآموزی حسابداری حقوق و دستمزد کارآموزی حسابداری حقوق و دستمزد کارآموزی حسابداری آموزش و پرورش (حقوق و دستمزد) کارورزی حقوق و دستمزد محاسبه حقوق و دستمزد

Internship Salary Report

 

 موضوع : گزارش کارآموزی حقوق و دستمزد

فهرست مطالب

تاریخچه در مورد خدمات پس از فروش

آشنایی با مرکز خدمات پارس الرمس

برنامه‌های توسعه مرکز

راهبردهای مراکز

موضوع تحقیق حقوق و دستمزد

منابع

مزد از نظر حقوقی قانون کار

دستمزد و مزایا در قوانین کار ایران

حق السعی

عوامل بنیادی در تعیین مزد

حقوق یا دستمزد

اهداف حمایت از مزد

مزد از لحاظ اقتصادی و اجتماعی

اصول بنیادی سیاستهای مزدی

مفهوم حقوق و دستمزد

قدرت و دستمزدها

دستمزدهای حقیقی

اهمیت فراگیر مطالب مرتبط با حقوق و دستمزد

نقش حقوق و دستمزد

تعاریف و اصطلاحات حقوق و دستمزد

دستمزد

سیستم حقوق و دستمزد چگونه باید باشد

اجزاء و عناصر سیستم حقوق و دستمزد کدام‌اند

وظایف دایره حسابداری حقوق و دستمزد چیست

قرار داد کار و شرایط اساسی انعقاد قرار داد کار چگونه است

حقوق یا مزد مبنا چیست

مدت کار

اضافه کاری چیست و چه شرایطی دارد

منظور از شب کاری و نوبت کاری چیست

کار مختلط

کار نوبتی

تعطیلات و مرخصیها

عیدی و پاداش

فوق العاده مأموریت

کسورات قانونی

مالیات حقوق و دستمزد چیست

حق بیمه‌های اجتماعی چیست و چگونه محاسبه می‌شود

دایره ثبت ورود و خروج پرسنل چگونه عمل می‌نماید ؟

کارت ساعت چیست

دایره حسابداری حقوق و دستمزد چگونه عمل می‌نماید

منظور از کسورات صندوق اجرا (اجرائیات) چیست؟

منظور از کسور توافقی چیست

حسابداری حقوق و دستمزد چگونه است

پرداخت دستمزد بر مبنای پارچه کاری

طرحهای تشویقی حقوق و دستمزد

سهیم کردن کارگران در سود

فهرست (کدینگ) حسابهای حقوق و دستمزد چگونه است

روال کار حسابداری

توضیحاتی در مورد روال کار حسابداری

توضیحات برگه فاکتور

توضیحاتی در مورد فرم

گزارش کارآموزی حقوق و دستمزد مرکز خدمات پارس الرمس
کارآموزی حقوق و دستمزد مرکز خدمات پارس الرمس
دانلود گزارش کارآموزی حقوق و دستمزد

مختصری از گزارش کارآموزی :
مزد از نظر حقوقي قانون کار :
مزد از لحاظ قانون کار، اجرتي است که کارفرما به ازاي کار انجام شده به کارگر پرداخت کند.
ماده 35قانون کار مزد را به اين ترتيب تعريف نموده در مزد عبارت است از وجود نقدي يا غير نقدي يا مجموع آنها که درمقابل انجام کار به کارگر پرداخت مي‌شود. و در تبصره يک آن اشاره شده است که چنانچه مزد با ساعات انجام کار مرتبط باشد، مزد ساعتي و در صورتي که بر اساس ميزان انجام کار يا محصول توليد شده باشد، کارمزد، و چنانچه بر اساس محصول توليد شده با ميزان انجام کار در زمان معين باشد، کارمزد ساعتي ناميده مي‌شود.
دستمزد و مزايا در قوانين کار ايران :
ماده 4 قانون کار ايران مصوب اسفند ماه سال 1337 که تا اواخر سال 1369 قابل اجرا بوده است بيان مي‌دارد: مزد و حقوق عبارت است از : وجه نقد يا هر گونه مزاياي غير نقدي که در مقابل انجام کار به کارگر داده مي‌شود. قابل ذکر است در طول سالهاي اجراي قانون کار مزبور، مفاد ماده 4 آن همراه يکي از عوامل ناسازگار با مسائل روابط کار در زمينه مزد بود و اين ماده قانون قادر نبود مناسبات بسيار گسترده و پيچيده مزدي در بين کار فرمايان و کارگران را بدون مشکل‌ حل و فصل نمايد. ابهام مفاد اين ماده درباره پرداختهاي متفاوتي که تحت نامهاي گوناگون صورت مي‌گرفت و به دليل عدم تفکيک آن از اصل مزد و محاسبه ساير مزاياي پرداختي به کارگران مانند اضافه‌کاري، حق نوبت کاري اصل مزد و محاسبه ساير مزاياي پرداختي به کارگران مانند اضافه‌کاري، حق نوبت کاري، پاداش سهم سود و غيره، باعث بروز اختلاف کارگر و کارفرما مي‌باشد، لذا صرف نظر از وجه و مبلغ مزد که از لحاظ اقتصادي و اجتماعي و وضعيت معشيتي و رفاهي کارگران اهميت دارد، تعريف مبهم و ناکافي از آن نيز در مناسبات بين کارفرمايان و کارگران تأثير مناسبي نداشته البته ايراد اصلي شايد اين باشد که در اين قانون تفکيک مزد به روز مزدي و کارمندي شده است. اگر چه در تبصره يک مادة 15 در مورد تعطيلات و مرخصيها بدين موضوع به ترتيب زير اشاره شده است ولي به هر حال مأخذ مزد براي ايام تعطيل و مرخصيها به اين ترتيب مي‌باشد: مأخذ محاسبه مزد براي ايام تعطيل و مرخصي در مورد کارگراني که در مقابل محصول کار خود مزد دريافت مي‌دارند (کار مزد) عبارت است از نصف حد متوسط کارمزد کارگر در آخرين سي روز کار، در هر صورت اين مبلغ نبايد از حداقل مزد کمتر باشد. قانون کار مصوب 1369 : فصل سوم اين قانون تحت عنوان شرايط کار داراي پنج مبحث (مبحث اول حق السعي با 17 ماده از 34 تا 50، مبحث دوم مدت کار با 11 ماده از ماده 51 تا 61 و مبحث سوم با 13 ماده از ماده 62 تا 74 تحت عنوان تعطيلات و مرخصيها و مبحث چهارم 4 ماده از75 تا 78 با عنوان شرايط کار زنان و مبحث پنجم با 6 ماده از 79 تا 84 تحت عنوان شرايط کار نوجوانان) بنابراين 50 ماده از 203 ماده قانون کار يعني حدود يک چهارم قانون کار شرايط کار را در بر مي‌گيرد که مباحث اصلي اين کتاب عموماً زمينه پرداختيها اعم از نقدي و غيره کارکنان مشمول قانون کار مي‌باشد و با تاکيد بر مبحث اول يعني حق السعي (مواد 34 تا 50) يعني 17 ماده از قانون کار شرايط کار را در بر مي‌گيرد.
حق السعي :
به موجب ماده 34 قانون کار، کليه دريافتهاي قانوني را که کارگر به اعتبار قرار داد کار اعم از مزد يا حقوق کمک عائله‌مندي، هزينه‌هاي مسکن، خواربار، رفت و آمد، مزاياي غيرنقدي، پاداش افزايش توليد، سود سالانه و نظاير آنها دريافت مي‌نمايد، حق السعي مي‌نامند. حق السعي ميزات دريافتي است که کارگر در قبال تلاش مشروع و در چارچوب قانون کار به دست مي‌آورد. اعم از اين که تحت عنوان مزد يا حقوق، مزاياي غير نقدي،‌ پاداش حسن انجام کار، پاداش افزايش توليد، سود ساليانه يا مانند اينها باشد. حق السعي بر اساس قرار داد و در مقابل انجام کار پرداخت مي‌شود بنابراين در صورتي که کارگر به هر دليلي تعهد موضوع قرار داد کار را انجام ندهد، مستحق دريافت هيچگونه وجهي نمي‌باشد. نکته مهم ديگر اينکه منظور از انجام کار اين نيست که کار به طور کامل انجام شده باشد.
عوامل بنيادي در تعيين مزد :
اگر چه ظاهراً در قوانين و مقررات جاري روشهاي تعيين مزد، حداقل مزد ثابت و مزد متغير و ساير مزايا پيش بيني شده است، ولي به هر حال از لحاظ مباني اصولي و علمي، عوامل متعددي در تعيين مزد نقش دارند که مهمترين آنها مي‌توانند شرايط بازار کار از جمله شرايط عرضه و تقاضاي نيروي کار، سازمان، اتحاديه و سنديکاهاي کارگري و مزدبگيران، رشد جمعيت کشور، جواني، توانمنديها، تخصص و مهارت نيروي ماهر، قوانين و مقررات حاکم بر ساعت کار موظف و غير موظف، کميت و کيفيت کار و نيروي انساني حاکم بسيار تعيين کننده باشند و در ضمن عوامل ديگري از جمله: مقررات مالياتها، فرهنگ جامعه يا مسائلي از اين دست نيز در تعيين مزد موثر است.
حقوق يا دستمزد :
مزد از نظر سازمان بين المللي کار، مراجع قانونگذاري کشور، حقوق دانان، نويسندگان و نظريه پردازان علوم مديريت داراي تعاريف مختلفي است که هر کدام به نوبه خود در خود توجه و دقت و بهره گيري هستند. به گونه‌اي که نمي‌توان براي آن يک تعريف جامع کامل بيان کرد که در بر دارنده، مفهوم و حقوق، مزد و مزايا باشد و اين امر ريشه در تنوع مزايا و مزدها و روشهاي مختلف پرداخت دارد. مسائل اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي و قوانين خاص کشورهاي جهان نيز از عوامل پديد آورنده مشکل ارائه يک تعريف جامع و کامل مزد مي‌باشند.در قانون کار جمهوري اسلامي ايراني بحث مزد در موارد مختلف به ويژه در بحث حق السعي همواره مطرح شده است اما بحث حقوق از لحاظ قانوني جايگاه خاصي ندارد. از لحاظ عرف پرداخت مزد به صورت دائمي نيست و عموماً بحث پرداختهاي روزانه، ساعتي يا هفتگي را در پي دارد و چنانچه کارگري به صورت قرار داد طولاني پس از يکماه در کارگاهي مشغول کار باشد به صورت عرف معمول در پايان هر ماه حقوق دريافت مي‌کند. به هر حال ما در اين نوشته عموماً مزد و حقوق را به صورت مترادف به کار مي‌بريم مگر در جايي که بحث پرداختي ماهانه مطرح باشد که اصطلاحاً حقوق و در غير اين صورت مزد گفته مي‌شود.
اهداف حمايت از مزد
حمايتهايي که از مزد در مقاله نامه‌هاي بين المللي و قوانين کار به عمل مي‌ايد داراي اهداف مشخص زير است: 1 ـ برقراري مناسبات صحيح مزد بين طرفين کارگر و کارفرما
2ـ حفظ قدرت خريد کارگران در تأمين حداقل مخارج خود و خانواده آنان در حد يک مصرف قابل قبول.
3ـ برقراري راهکارهايي که قدرت خريد مزد در برابر افزايش تورم و ديگر پديده‌هاي منفي اقتصادي مقاوم باشد.
4ـ جلوگيري از پرداخت مزدهاي کم و فاقد قدرت خريد کافي در شرايط نامناسب اشتغال در بازار که ممکن است به کارگران تحميل شود.

دانلود گزارش کارآموزی حقوق و دستمزد

قیمت : 6000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]

تبلیغات