روشهای پژوهش آمیخته
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی مقالات شما را خریداریم تماس با ما

صفحه نخست  » مقاله  »  روشهای پژوهش آمیخته

دانلود مقاله روشهای پژوهش آمیخته پژوهش های آمیخته روش پژوهش آمیخته پژوهش آمیخته روش تحقیق آمیخته در مدیریت روش تحقیق آمیخته عباس بازرگان روش تحقیق آمیخته چیست؟ روش تحقیق آمیخته اکتشافی روش تحقیق آمیخته ppt روش تحقیق آمیخته روش پژوهش آمیخته روش شناسی تحقیق آمیخته طرح تحقیق آمیخته اکتشافی روشهای تحقیق کیفی و آمیخته کتاب روش تحقیق آمیخته روش های تحقیق آمیخته مقاله آمیخته های بازاریابی

Mixed methods research

 

روش‌هاي پژوهش آميخته
( با تاكيد بر بومي سازي )

پيشگفتار:
از خليلي لا اُحِبُّ الآفِلين
پس فنا چون خواست رَبُّ العالمين
(حضرت مولانا)
تا چند دهه‌ي پيش، روش‌هاي پژوهش به عنوان يك گرايش در رشته‌هاي تحصيلي مختلف، مورد توجّه پژوهشگران و انديشمندان بود و آنان كه شيفته‌ي پژوهش به معناي كشف حقايق و ارايه‌ي دانش نو بودند در دانشگاه‌هاي معتبر جهان اين گرايش را فرا مي‌گرفتند.

با پيشرفت روز افزون علم در دهه‌هاي اخير، روش‌هاي پژوهشِ پيشين پاسخگوي نيازهاي فرهيختگان نبود. بدين لحاظ روش‌هاي پژوهش به يك رشته علمي[2] تبديل شد و سه گرايش (روش‌هاي پژوهش كمّي- روش‌هاي پژوهش كيفي و اخيراً‌روش‌هاي پژوهش آميخته) خودنمايي نمودند و پژوهشگران بسياري براي فراگيري اين گرايش‌ها سر از پا نشناختند و دنياي پژوهش، زيبايي‌هاي خود را هر چه بيشتر نمايان نمود.
بسياري از دستاوردهاي اين رشته‌ي بزرگ علمي، نياز به بومي سازي با فرهنگ جامعه‌ي علمي كشورهاي مختلف جهان داشت و انديشمندان در اين راه بسيار كوشيدند.
نگارنده در مدت چهل سال تدريس، بيشترين زمان خود را به آموزش روش‌هاي پژوهش پرداخته است.

مطالعه‌ي تمام كتاب‌هاي موجود در زمينه‌ي روش‌هاي پژوهش كه امكان دسترسي به آنها بود (از طريق كتاب‌خانه‌ها- سايت‌هاي علمي) و توجّه به فرهنگ غني كشور، نگارنده را بر آن داشت تا ضمن انديشه و تدبّر در آيات آسماني قرآن مجيد درباره‌ي تفكّر، انديشيدن، پژوهش، كشف حقايق و شناخت پديده ها و ورود به دنياي پر رمز و راز دانشمندان بزرگي چون حضرت مولانا، حكيم ابوالقاسم فردوسي، حضرت حافظ، شيخ اجّل سعدي شيرازي كه هر چه كردند- همه‌ از دولت قرآن كردند- و آميختن اين دستاوردها با يافته‌هاي علمي جهان در امر پژوهش، كتابي كه پيش روي داريد را فراهم نمايد.
در اين مجموعه، تلاش شده است در فصل اوّل، ضمن ورود به دنياي فلسفه به انتخاب رويكردهاي پژوهش پرداخته شود. فصل دوم شناخت مراجع پژوهش است كه اساس آن را وحي- الهام- اشراق- كشف و شهود، منطق و روش‌ علمي با توجّه به فرهنگ بومي، شكل داده است. در فصل سوم، انتخاب موضوع پژوهش از طريق تجربه، علم و يافته‌هاي ديگران، باز هم با ديدگاه فرهنگي مطرح شده و در فصل چهارم روش‌هاي پژوهش كه تا چند دهه‌ي پيش فقط سه روش را در بر مي‌گرفت به نُه روش افزايش يافته و به طور مفصّل درباره‌ي هر يك با نگاه به فرهنگ بومي، بحث شده است.

فصل پنجم وششم به روش‌هاي نمونه‌گيري و گردآوري اطّلاعات پرداخته و در فصل هفتم از طرز نوشتن يك كار پژوهشي و يا پايان نامه‌ي تحصيلي به صورت بسيار ساده بحث شده است.
تلاش نگارنده بر آن بوده است كه حاصل عمر خويش را در راستاي گسترش روش‌هاي پژوهش به عنوان يك رشته‌ي علمي و بر پايه‌ي فرهنگ بومي جامعه، ارايه دهد.
اميد است انديشمندان، پژوهشگران و دانشجويان گرانقدر رشته‌هاي مختلف كه به امر پژوهش اهمّيت مي‌دهند، با نگاهي نقّادانه ديدگاه‌هاي خود را به اينجانب منتقل نمايند.
به گلستان رفتم خرمني گل فراهم آورم، مقداري خار نيز چيده شد، اميد است از گل‌هاي آن بهره گيريد.

فهرست مطالب
عنوان                                                                         صفحه
فصل اول: مقوله‌هاي فلسفي و انتخاب رويكرد پژوهش           15
1- روش فلسفي و ارزش فلسفه                                            16
2- اقسام فلسفه از ديدگاه پژوهش                                         19
3-مقوله‌هاي فلسفي                                                            22
الف: متافيزيك                                                                      22
ب: معرفت شناسي                                                                23
پ: ارزش شناسي                                                                 25
4- انتخاب رويكرد پژوهش                                                  27
الف: رويكرد اثبات گرايي                                                       28
ب: رويكرد تفسير گرايي                                                        29
پ: رويكرد تيوري انتقادي                                                      29
ت: رويكرد پسا ساختار گرايي                                                30
فصل دوم: كشف حقايق، ارايه‌ي دانش نو، حلّ مسايل و               32
تصميم گيري ‌درست
1- تعريف پژوهش                                                             33
2- مراجع پژوهش                                                              35
الف: وحي                                                                            35
(1) جايگاه وحي در پژوهش                                                          42
ب: الهام، اشراق، كشف و شهود                                              46
پ: منطق                                                                             49
(1) منطق قياسي                                                                            50
(2) منطق استقرايي                                                                        52
ت: روش علمي (رويكرد آميخته- تركيبي)                                 55
(1) مقايسه‌ي شيوه‌هاي كمّي در برابر شيوه‌هاي كيفي                          61
(2) مقايسه‌ي ديگري از شيوه‌هاي كمّي در برابر شيوه‌هاي كيفي            62
(3) مفهوم پارادايم از ديدگاه روش علمي                                            63
(4) روش علمي، روش كور با عصا است                                            64
(5) يافته‌هاي پژوهش از نظر كمّي و كيفي                                           66
(6) ويژگي‌هاي روش علمي با رويكرد آميخته                                     68
3- نظريه‌ي مبنايي (نگرش پايه‌اي)                                        73
4- انواع پژوهش                                                                75
الف: پژوهش بنيادي                                                             75
ب: پژوهش كاربردي                                                            77
پ: پژوهش توسعه‌اي                                                           78
5- فرضيّه                                                                        79
الف: تعريف مفهوم و ساختار                                                81
ب: تعريف متغيّر                                                                   83
(1) متغيّر مستقل                                                               85
(2) متغيّر وابسته                                                              85
(3) متغيّر تعديل كننده                                                        85
(4) متغيّر ميانجي                                                              85
(5) متغيّر كنترل                                                                86
(6) متغيّر مزاحم يا ناخواسته                                              86
پ: انتقال از سطح مفهومي به مشاهده‌اي                                  89
ت: فرضيّه‌ي‌ صفر يا آماري                                                   90
6- مفروضات (پيش فرض‌ها)                                               92
7- فرضيّه‌ي دو سويه و فرضيّه‌ي يك سويه                           94
8- تيوري                                                                          95
9- متدلوژي پژوهش                                                          102
فصل سوم: انتخاب موضوع پژوهش                                        103
1- مقدّمه                                                                         104
2- مولّفه‌هاي موثّر در انتخاب موضوع پژوهش                      104
3- بيان موضوع پژوهش به صورت علمي                             108
4- محدوديت‌هاي پژوهش                                                  110
الف: محدوديت‌هايي كه در كنترل پژوهشگر است.                        110
ب: محدوديت‌هايي كه در كنترل پژوهشگر نيست.                        110
فصل چهارم: روش‌هاي پژوهش                                                111
1- مقدّمه                                                                           112
2- روش‌ پژوهش تاريخي                                                     115
الف: تفاوت مورّخ تاريخي و پژوهشگر تاريخي                           117
ب: روش و مراحل اجراي پژوهش به روش تاريخي                    119
پ: نقد يا صافي خارجي- نقد يا صافي داخلي                            120
3- روش پژوهش توصيفي                                                   121
الف: روش و مراحل اجراي پژوهش به روش توصيفي                124
ب: اشتباهات رايج در نتيجه گيري از روش پژوهش توصيفي       124
پ: نظر سنجي                                                                      126
ت: پيمايش                                                                           127
4- روش پژوهش موردي و زمينه‌اي                                      128
الف: روش و مراحل اجراي پژوهش به روش موردي و زمينه‌اي   129
5- روش پژوهش تداومي يا مقطعي                                       133
الف: روش و مراحل اجراي پژوهش به روش تداومي يا مقطعي    135
ب: حلّ مساله با استفاده از روش تداومي                                 136
6- روش پژوهش هم‌بستگي و هم‌خواني                                138
الف: مقياس اسمي                                                                  141
ب: مقياس ترتيبي                                                                   142
پ: مقياس فاصله‌اي                                                                142
ت: مقياس نسبي يا نسبتي                                                       143
7- روش پژوهش علّي يا پس از وقوع                                     148
الف: روش و مراحل اجراي پژوهش به روش علّي يا پس از وقوع   149
8- روش پژوهش علّي- مقايسه‌اي                                          151
9- روش پژوهش تجربي حقيقي                                            153
الف: يكسان نمودن گروه‌ها                                                      154
ب: عواملي كه بر روايي روش پژوهش تجربي حقيقي اثر مي‌گذارند      156
(1) عوامل موثّر بر روايي داخلي                                           156
(2) عوامل موثّر بر روايي خارجي                                         163
پ: انواع طرح‌هاي روش پژوهش تجربي حقيقي                           165
ت: مراحل اجراي روش پژوهش تجربي حقيقي                            170
10- روش پژوهش نيمه تجربي                                             171
الف: طرح‌هاي روش پژوهش نيمه تجربي                                   172
11- روش‌هاي پژوهش و سطوح آنها                                     179
12- روش‌هاي پژوهش از ديدگاه زمان                                   180

فصل پنجم: روش‌هاي نمونه‌گيري در روش‌هاي پژوهش آميخته     181
1- مقايسه‌ي جامعه، آزمودني و نمونه                                     182
2- اصول اساسي كه در نمونه‌گيري بايد لحاظ شوند                 185
الف: اهداف پژوهش                                                                185
ب: تعصّب اِعمال نشود (روش‌هاي نمونه‌گيري)                           185
(1) روش نمونه‌گيري تصادفي ساده                                      185
(2) نمونه‌گيري تصادفي ناحيه‌اي يا خوشه‌اي                          189
(3) نمونه‌گيري تصادفي طبقه‌اي يا طبقاتي                              189
(4) نمونه‌گيري نظري                                                          190
پ: حجم نمونه                                                                       192
فصل ششم: روش‌هاي گردآوري اطّلاعات در روش‌هاي پژوهش آميخته   198
1- مقدّمه                                                                            199
2- روش ميداني                                                                   199
الف: مشاهده                                                                         200
(1) انواع مشاهده                                                                203
(2) روايي و پايايي مشاهده                                                  205
ب: مصاحبه                                                                           207
(1) انواع مصاحبه                                                               209
(2) روايي و پايايي مصاحبه                                                 211
پ: پرسشنامه                                                                        212
(1) انواع پرسشنامه                                                            216
(2) روايي و پايايي پرسشنامه                                              218
ت: تكنيك دلفي                                                                       220
ث: تحليل محتوا                                                                      221
ج: طوفان مغزها                                                                     224
چ: تكنيك گروه اسمي                                                              224
3- روش كتابخانه‌ي علمي و تخصّصي                                    224
فصل هفتم: طرز نوشتن پايان‌نامه و يا يك كار پژوهشي                231
1- مقدّمه                                                                            232
2- فصل‌هاي يك كار پژوهشي                                               233
الف: فصل اول- طرح پژوهش                                                   238
ب: فصل دوم- ادبيّات پژوهش (ديدگاه‌هاي نظري)                       246
پ: فصل سوم- روش و مراحل اجراي پژوهش (متدولوژي پژوهش)     248
ت: فصل چهارم- يافته‌هاي پژوهش و تجزيه و تحليل آنها             249
ث: فصل پنجم- خلاصه‌ي پژوهش- ارايه‌ي راه‌كارها- ارايه‌ي‌ الگو و يا
تدوين استراتژي                                                                          253
3- سازمان‌دهي پايان‌نامه تحصيلي و يا يك كار پژوهشي          255
-واژه‌ها و اصطلاحاتي كه در روش‌هاي پژوهش از آنها استفاده    259
مي‌شود- انگليسي به فارسي
-فهرست منابع كتاب                                                         268
الف: منابع به زبان فارسي                                                   268
ب: منابع به زبان انگليسي                                                    273

روشهای پژوهش آمیخته

قیمت : 8000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]