گزارش کارآموزی تصفیه آب خام و تهیه آب شرب و دمی demi به روش اسمز معکوس نیروگاه سیکل ترکیبی
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » گزارش کارآموزی  »  گزارش کارآموزی تصفیه آب خام و تهیه آب شرب و دمی demi به روش اسمز معکوس نیروگاه سیکل ترکیبی

گزارش کارآموزی تصفیه آب خام و تهیه آب شرب و دمی demi به روش اسمز معکوس نیروگاه سیکل ترکیبی گزارش کارآموزی نیروگاه سیکل ترکیبی گزارش کارآموزی نیروگاه سیکل ترکیبی قم گزارش کارآموزی نیروگاه سیکل ترکیبی کازرون دانلود گزارش کارآموزی نیروگاه سیکل ترکیبی دانلود رایگان گزارش کارآموزی نیروگاه سیکل ترکیبی کارآموزی نیروگاه سیکل ترکیبی کارورزی نیروگاه سیکل ترکیبی

Internship Report on Water

 

موضوع : گزارش کارآموزی تصفیه آب خام و تهیه آب شرب و دمی demi به روش اسمز معکوس نیروگاه سیکل ترکیبی

محدوديت منابع آب، نياز روز افزوني به آب شرب، توليد فاضلابهاي حاصل از فعاليتهاي گوناگون آلودگي بيش از پيش آبها بيماريهاي مرتبط با آب غير بهداشتي موجب مي‌شود كه كيفيت آب جهت مصارف مختلف (بويژه آب آشاميدني) مورد توجه قرار بگيرد بهمين منظور يكي از برنامه‌هاي عمران شهري تأمين آب سالم مطابق با استانداردهاي بين المللي، ايجاد سيستمهاي جمع آوري و تصفيه فاضلابها بويژه فاضلاب شهري است كه در صورت عدم جمع آوري و تصفيه فاضلابها بويژه فاضلاب شهري است كه در صورت عدم جمع آوري و تصفيه فاضلابها بويژه فاضلاب شهري است كه در صورت عدم جمع آوري و تصفيه مي‌تواند خطر جدي براي آبهاي زيرزميني و سطحي و نهايتاً محيط زيست بشمار آيند به اين ترتيب حفظ كيفيت محيط زيست بويژه منابع آب شرب، پيشگيري از آلودگي آبها و بكارگيري شيوه‌هاي مناسب تصفيه آب و فاضلاب نيازمند يك برنامه ريزي اصولي و عملي در زمينه كنترل كيفي منابع آب است در رئوس اين برنامه‌ها مواردي مانند شناخت و ارزيابي منابع آلوده كننده آب ظرفيت پذيرش آن ذخيره‌ها توسط منابع آب پذيرنده، اندازه گيري پارامترهاي تعيين كننده كيفيت فيزيكي و شيميايي آب و تجزيه و تحليل نتايج و كنترل آلودگي قرار دارند. در راستاي اجراي اين اهداف نخستين گام، ايجاد مراكز آزمايشگاهي و تربيت پرسنل كارآموز است كه بتوانند مسئوليت كنترل كيفيت آب و فاضلاب را در بخشهاي مختلف بعهده گيرند. اين كار از شناسائي منابع مورد استفاده، نحوه و ويژگي‌هاي نمونه برداري شروع و با بكار گيري روشهاي مناسب آناليز براي پارامترهاي كيفي نمونه در آزمايشگاه ادامه و سرانجام بصورت گزارش نتايج تفسير شده و با ارائه پيشنهادات در زمينه رفع مشكل به پايان مي‌رسد. البته فرآيند كنترل كيفي در اين مرحله پايان نيافته و در ادامه مي‌بايست نتايج ارزيابي‌ها و اعمال شيوه‌هاي كنترل بازنگري شود به اين ترتيب روشن است كه نتايج بدست آمده از آزمايشگاه‌هاي كنترل كيفيت آب و فاضلاب، شالوده برنامه ريزيها و تصميمي گيري‌هاي خود و كلاني است كه قرار است در اين ارتباط صورت گيرد و چنانچه كار آزمايشگاهي با دقت و مبتني بر روشهاي علمي و مستند صورت نگيرد پايه محاسبات و طراحي‌هاي محكم و استوار نخواهد بود. حتي امور بظاهر ساده‌اي مثل نمونه برداي، نگهداري و انتقال نمونه‌ها اگر درست و دقيق صورت نگيرد تمام مراحل آناليز آزمايشگاهي، تجزيه و تحليل نتايج و كاربرد آنها را زير سوال خواهد برد. بر اين اساس اجراي طرحي تحت عنوان بهينه سازي آزمايشگاهي آب و فاضلاب به صورت ارزيابي و ضعيف كنندگي آزمايشگاههاي موجود ايجاد كه آزمايشگاه مركزي و مرجع و پيشنهاد احداث و تجهيز آزمايشگاههاي مورد نياز در برخي شهرستانها يا تأسيسات تصفيه خانه مطرح شد.
تصفيه آب خام و تهيه آب شرب و دمي demi به روش اسمز معكوس
نيروگاه سيكل تركيبي دماوند
رشته شيمي كاربردي
گزارش کاموزی تصفيه آب خام و تهيه آب شرب و دمي demi به روش اسمز معكوس نیروگاه سیکل ترکیبی دماوند

فهرست مطالب

فصل اول – آب يك نگاه كلي
1-1- مقدمه 1
1-2- آب و اهميت آن 4
1-3- كيفيت آب 4
1-4- كيفيت آبها 10
فصل دوم – كاربرد تكنولوژي غشاء در تصفيه آب (اسمز معكوس)
2-1- دانشگاه كاليفرنيا و اولين دستگاه اسمزمعكوس 14
2-1-1- اساس كار اسمز معكوس 16
2-1-2- تكنولوژي اسمز معكوس 18
2-1-3- تعاريف مهم در اسمز معكوس 22
2-1-4- غشاء اسمز معكوس (غشاي مناسب) 24
2-2- جلوگيري از تشكيل رسوب و معلق نگه داشتن آن 28
الف ) رسوب گرفتگي غشاء 28
2-2-1- محل مناسب تزريق 32
2-2-2- تزريق بيش از حد ماده بازدارنده 32
2-2-3- مقايسه مواد بازدارنده تشكيل رسوب 33

ب ) آلودگي ناشي از اكسيداسيون 34
2-2-4- كارتريج فيلتر 35
2-3- آلودگي (فولينگ) بيولوژيكي 36
2-3-1- محلول شستشو 37
الف ) محلول اسيدشويي غشاء PA 37
ب ) محلول قلياشويي غشاء PA 37
2-3-2- مثالهايي از آلودگي غشاء 38
2-3-3- روند شستشوي شيميايي سيستم RO 39
الف ) حجم محلول و نرخ جريان شستشوي پيشنهادي براي RO 40
ب ) دستورالعمل روند شستشوي RO 40
ج ) از سرويس خارج بودن طولاني RO 41
2-3-4- حمله مواد اكسيد كننده به غشاء PA 44
2-3-5- بروز پديده كامپاوند X 46
2-4- تعمير و نگهداري اسمز معكوس 47
2-5- عيب يابي اسمز معكوس به روش تفسير نتايج عملكرد آن 57
فصل سوم – راهكارها و پيشنهادات براي كاهش هزينه‌هاي جاري تصفيه خانه آب نيروگاه
3-1- انفصال آب شرب از آب مصرفي 69
3-1-1- هدايت آب شرب توليدي به كانتين و آبدارخانه‌ها 69
3-1-2- هدايت آب مصرفي به كانتين‌ – آبدارخانه‌ها، سرويس‌ها و غيره 69
3-1-3- جايگزيني تانك Potable براي مصارف غير شرب 70
3-1-4- زمان بندي نمودن مصرف آب شرب و مصرفي 70
3-2- تعميرات به موقع 71
3-2-1- استفاده از لوازم يدكي مرغوب 71
3-2-2- كانال كشي براي لوله‌هاي جاي گرفته در زمين 72
3-3- جايگزيني غشاء پلي سلوفان باردار به جاي غشاء PA 73
3-3-1- معايب و محاسن غشاء PA (پلي آميد) 73
3-3-2- معايب و محاسن غشاء AC (استات سلولز) 74
3-4- احداث چاله نمك بهداشتي در محل تصفيه خانه 74
3-5- هزينه توليد آب آشاميدني به ازاي هر متر مكعب در حال حاضر 76
3-5-1- هزينه‌هاي پيش بيني شده 76
الف ) نيروي انساني 78
ب ) نمك مصرفي 77
ج ) كلر و آنتي اسكالانت و مواد تست كننده سختي آب 77
د ) برق مصرفي 77
و ) فيلتر كارتريج 78
ه‍ ( شستشوي RO و تعويض غشاء ممبران‌ها 78
ي ) هزينه ماهيانه تست آب آشاميدني 78
3-5-2- هزينه‌هاي پيش بيني نشده 79
الف ) نشتي و شكستگي لوله‌ها در محل نيروگاه 79
ب ) خرابي پمپها 79
ج ) نارسايي آب به دلايل مختلف و خريد آب شرب 79
د ) هزينه تعميرات و خريد لوازم يدكي 80
3-6- مقرون به صرفه بودن يا نبودن سيستم فعلي با توجه به موارد فوق الذكر 80

فهرست اشكال
شكل شماره 1 14
شكل شماره 2 16
شكل شماره 3 21
شكل شماره 4 25

فهرست جداول
جدول شماره 1 9
جدول شماره 2 27
جدول شماره 3 29
جدول شماره 4 42
جدول شماره 5 43
جدول شماره 6 59

گزارش کارآموزی تصفیه آب خام و تهیه آب شرب و دمی demi به روش اسمز معکوس نیروگاه سیکل ترکیبی

قیمت : 7000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]

تبلیغات