دانلود پرسشنامه رضایتمندی زناشویی انریچ
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » پرسشنامه  »  دانلود پرسشنامه رضایتمندی زناشویی انریچ

دانلود پرسشنامه رضایتمندی زناشویی انریچ پرسشنامه استاندارد رضا‌مندي زناشويی انريچ پرسشنامه آماده روانشناسی پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ پرسشنامه ی رضایت زناشویی انریچ پرسشنامه رضایتمندی زناشویی انریچ پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ فرم کوتاه پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ فرم بلند پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ 47 پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ 47 سوالی خرید اینترنتی پرسشنامه روانشناسی

ENRICH marital satisfaction questionnaire

 

توضیحات:
پرسشنامه استاندارد رضا‌مندي زناشويی « انريچ»: براي بررسی رضایت زناشویی، پرسشنامه انریچ استفاده گردید. این پرسشنامه به عنوان یک ابزار معتبر در تحقیقات متعددي براي سنجش رضایت زناشویی مورد استفاده قرار گرفته است. هدف اين پرسشنامه تعيين حيطه هاي كاري و نقاط قوت روابط زناشويي بوده است پرسشنامه« انريچ »  شكل 115 سؤالي و نيز 125 سؤالي وجود دارد كه براي ارزيابي زمينه‌هاي بالقوه مشكل زا يا شناسايي زمينه هاي قوت و پرباري رابطه زناشويي به كارمي رود همچنين از اين پرسشنامه براي تشخيص زوج هايي استفاده مي شود كه نياز به مشاوره و تقويت رابطه خود دارند در ايران فرم كوتاه آزمون با 47 پرسش مورد هنجاريابي قرار گرفت در مطالعه فعلي از نسخه 47 سؤالي آن استفاده شده است. محققان با دسته بندي پرسش هاي مرتبط، 47 پرسش فوق را به 9 مؤلفه شامل: موضوعات شخصيتي، ارتباط دوتايي، حل تعارض، مديريت مالي، فعاليت هاي اوقات فراغت، رابطه جنسي، فرزندپروري، ارتباط با اقوام و دوستان و جهت گيري مذهبي تفكيك كرده اند كه هر يك از اين مؤلفه ها بعد خاصي از رضايت زناشويي را اندازه مي گيرند Olsonو همكاران ضريب آلفاي كرونباخ براي پرسشنامه را 92/0 و سليمانيان و نوابي نژاد 95/0 گزارش كرده اند. پرسش هاي اين پرسشنامه بر اساس مقياس ليكرت پنج تايي از 1 تا 5 كدگذاري شدند. در ضمن برخي از پرسش ها به صورت معكوس نمره گذاري شدند. در پرسشنامه رضایت زناشویی Enrich،پاسخ به سؤالات به صورت طیف لیکرت 5 درجه اي از 5=کاملاً موافق تا 1=کاملاً مخالف بوده، کمترین نمره 47 و بیشترین نمره 235 است وافرادي که نمرات آنها زیر 150 است داراي میزانی از ناسازگاري زناشویی هستند. روایی و اعتباراین پرسشنامه در پژوهشی توسط سلیمانیان برآورد گردید.
روائی پرسشنامه
به منظور روائی پرسشنامه تعدادی از پرسشنامه ها به همراه اهداف و فرضیات تحقیق‌ دربین برخی از اساتید و کارشناسان توزیع گردید که پس از دریافت نقطه نظرات ، در تعدادی از سوالات اصلاحات لازم به عمل آمد و اطمینان حاصل شد که سوالات مطرح شده در پرسشنامه دقیقاً همان خصوصیات مورد نظر محقق را در تحقیق‌ اندازه گیری کرده است .
پایائی پرسشنامه
برای سنجش پایائی پرسشنامه این تحقیق‌ یک پیش آزمون انجام گیرد که در آن 15 نفر از جامعه آماری تحقیق‌ به طور تصادفی انتخاب شده است ، سپس پرسشنامه های مورد نظر از طریق مصاحبه محقق با ایشان تکمیل گردید. پرسش های مورد نظر به کامپیوتر منتقل شده و از طریق نرم افزار آماری spss مورد سنجش قرار گرفت. در پژوهش حاضر آلفاي كرونباخ اين پرسشنامه محاسبه و78/0 به دست آمد.

دانلود پرسشنامه رضایتمندی زناشویی انریچ

قیمت : 7000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]

برچسب :
تبلیغات