دانلود گزارش کارآموزی مطالعه و طراحی پل
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی مقالات شما را خریداریم تماس با ما

صفحه نخست  » گزارش کارآموزی  »  دانلود گزارش کارآموزی مطالعه و طراحی پل

دانلود گزارش کارآموزی مطالعه و طراحی پل دانلود گزارش کارآموزی پل پروژه کارورزی دانلود رایگان گزارش کارآموزی پل سازی دانلود گزارش کارآموزی مطالعه و طراحی پل گزارش کارآموزی پل سازی گزارش کارآموزی پل گزارش کارآموزی عمران پل گزارش کارآموزی ساخت پل دانلود گزارش کارآموزی پل پروژه درس پل سازی دانلود پروژه پل سازی پاورپوینت پروژه پل سازی دانلود رایگان پروژه پل سازی

Internship report on the study and design of bridges

موضوع : گزارش کارآموزی مطالعه و طراحی پل

مطالعات مرحله اول طراحي پل

دانلود گزارش کارآموزی مطالعه و طراحی پل

2-1 شرح مسير

– نقشه موقعيت محور

2-2 مشخصات محل پل

– عكس هاي درباره موقعيت پل

– جمعيت استان و منطقه ، چند درصد جمعيت شهري و چند درصد روستايي ، جمعيت عشاير ، فعاليت مردم ( دامداري و كشاورزي

و … ) ، وضعيت خاك ، آب ، جنگل و پوشش گياهي و وضعيت اقتصادي مردم

2-3 شرايط اقليمي محل پل

– موقعيت پل در چه طول و عرض جغرافيايي قرار دارد.

– ميانگين و حداكثرو حداقل دما ، متوسط بارش ، حداكثر تعداد روزهاي يخبندان ، ارتفاع محل پل

2-4 مستحدثات موجود در محدوده طرح

بررسي مستحدثاتي در محدوده پل كه مانع عمليات اجرايي گردد.

2-5 زمين شناسي

2-5-1 زمين شناسي عمومي

نقشه پهنه هاي رسوبي – ساختاري عمده ايران

2-5-2 چينه شناسي و سنگ شناسي منطقه مورد مطالعه

نقشه زمين شناسي محدوده مورد مطالعه

2-5-3 زمين شناسي ساختماني منطقه

وضعيت گسل ها ، چين خوردگي ها ، راستاي محوري ناوديس ها و تاقديس هاي احتمالي

2-5-4 لرزه خيزي منطقه مورد بررسي

نقشه منحني هاي هم شدت زمين لرزه هاي ايران

نقشه پهنه بندي مقدماتي خطر نسبي زمين لرزه در ايران

2-5-5 زمين شناسي تفضيلي ساختگاه پل

2-5-6 آزمايشات پيشنهادي مورد نياز براي پل

1. آزمايشات ضربه و نفوذ استاندارد (spt)

2. آزمايش دانه بندي و تعيين حدود اتربرگ در لايه هاي متفاوت جنس زمين

3. تعيين درصد رطوبت ، وزن مخصوص در لايه هاي مختلف و تعيين عمق آب زيرزميني

4. آزمايشات سه محوري بر روي نمونه دست نخورده اشباع به تعداد لايه هاي خاك و تعيين پارامترهاي c و

5. آزمايشات تحكيم بر روي نمونه هاي دست نخورده ريزدانه قابل تحكيم

6. آزمايشات برشي مستقيم در نمونه هاي لايه هاي متفاوت جنس خاك

7. انجام آزمايشات cpt براي خاكهاي با spt بين 1 الي 3 ( فاقد ذرات با اندازه شن )

8. در مورد پل ها چنانچه به سنگ برخورد شود حفاري در سنگ 3 متر ادامه يافته و نوع ، ميزان RQD و مقاومت محوري سنگ تعيين گردد.

چنانچه در گمانه هاي درخواستي جهت شناسايي ژئوتكنيك ترانشه هاي سنگي به لايه هاي سنگ برخورد شود لازم است آزمايشات زير انجام گيرد.

الف- تعيين جنس سنگ ، ميزان Fracturelog , RQD , Core recovery و ضخامت ، فاصله درزه ها و مواد پركننده و مشخصات كيفي لايه ها در تمام عمق.

ب- انجام آزمايش Pressure Meter جهت تعيين k و مدول ارتجاعي محيط در فواصل 12 متري.

ج- انجام آزمايش بارگذاري نقطه اي ( Point Load Test ) در محل به منظور تعيين مقاومت سنگ براي لايه هاي مختلف.

د- تعيين پارامترهاي فيزيكي نمونه هاي سنگ هاي متفاوت از قبيل وزن مخصوص ، مقاومت فشاري ، مقاومت برشي ، مدول يانگ ، ضريب پواسيون و سرعت امواج S,P حداقل به تعداد 3 عدد در هر گمانه و همچنين تعيين مقاومت برشي در محل درزه ها.

2-6 منابع و معادن

منابع سنگي قابل استفاده در پروژه ، سيمان ، ميلگرد

2-7 مطالعات هيدرولوژي و هواشناسي و هيدروليكي و آبشستگي

2-7-1 مطالعات هيدرولوژي

هدف از ارائه مطالعات هيدرولوژي تعيين حداكثر دبي سيلاب براي دوره بازگشت معين مي باشد ، از آنجايي كه سازه هاي آبي مانند پل ، سيل بند ، سد و … بر حسب اهميت و حساسيت به تخريب ويا مقدار هزينه اي كه صرف احداث آن مي شود يا خطراتي كه ممكن استبه لحاظ جاني ومالي در اثر خراب شدن ببار آورد با دوره بازگشت مشخص طراحي مي شوند ، محاسبات مربوط به دبي و مقدار و شدت بارندگي براي پل هاي بزرگ 100 سال انتخاب شده است.

آب باران پس از رسيدن به سطح زمين و جريان بر روي آن تحت تاثير عواملي قرار مي گيرد كه توجه به اين عوامل در محاسبه مقدار رواناب لازم است . قسمتي از بارش ها پس از رسيدن به زمين در آن نفوذ كرده و به سفره هاي آب زيرزميني مي پيوندد . قسمت ديگري به صورت تبخير به جو باز مي گردد كه اين تبخير ممكن است مستقيما انجام شود و يا به صورت تعرق گياهان در آيد ، يا به صورت تبخير از زمينهاي مرطوب رخ دهد . عواملي از قبيل ميزان نفوذ پذيري زمين ، پستي و بلندي ، شيب زمين ، درجه حرارت ،رطوبت محيط و ميزان شدت وزش باد در محل از جمله عواملي هستند كه در شدت و ضعف پديده هاي نامبرده مؤثرند .

از آنجا كه دبي حد اكثر مبناي محاسبات هيدروليكي قرار مي گيرد ، براي محاسبه آن از روشهاي S.C.S،كراسينك، معادله منحني پوش ، كريگر ، فولر و ايسكوفسكي استفاده كرده و از مقايسه نتايج اين روشها و ميانگين گرفتن از نتايج قابل قبول ، دبي طرح براي حوضه مورد بحث بدست مي آيد . و شامل :

– نقشه موقعيت حوزه آبريز با مقياس 25000/1

– جدول پارامترهاي مهم آماري بارندگي هاي سالانه

– پراكندگي بارشهاي سالانه

– جدول ميانگين شاخص بارش سالانه در دوره سي ساله مطالعاتي

– نظام بارندگي ( روند تغييرات بارندگي در ماه هاي مختلف سال )

– جدول ميانگين جمع بارندگي در ايستگاههاي مطالعاتي

2-7-2 مطالعات هواشناسي و اقليم شناسي

* اقليم منطقه : براي شناسايي نوع اقليم هرمنطقه فرمولهاي متعددي از قبيل ترانسفو ، ايوانف ، دومارتن ، بارات و… كه هر يك با استفاده از پارامترهاي جوي مختلف ، اقليم منطقه را مشخص مي سازد.

حداقل دما ، حداكثر دما ، ميانگين حداقل دما ، ميانگين حداكثر دما ، متوسط دماي روزانه ، ميانگين نم نسبي ، متوسط بارش سالانه ، حداكثر تعداد روزهاي يخبندان

2-7-3 مطالعات هيدروليكي

به طور كلي هيدروليك يك رودخانه براي بدست آوردن عمق جريان هنگام يك سيلاب با دبي مشخص ، سرعت جريان در هر مقطع دلخواه ومشخصات جريان اعم از عمق نرمال وعمق بحراني براي پيش بيني وقوع پرش هيدروليكي در رودخانه وهمچنين پروفيل سطح جريان آب و نوع شيب رودخانه انجام مي گيرد .

پرش يا جهش هيدروليكي از نوع جريان هاي متغير سريع است كه از تغيير حالت جريان از فوق بحراني به تحت بحراني ايجاد مي شود كه در نهايت علاوه بر افت انرژي محسوس و كاهش قابل توجه ميزان سرعت از ابتدا تا انتهاي يك بازه طولي از رودخانه ، تلاطم و پيچش سطحي آب ايجاد مي كند . فوق بحراني يا تحت بحراني بودن جريان را عدد فرود جريان تعيين مي كند . عدد فرود ، پارامتر ديناميكي بدون بعدي است كه تاثير نيروي ثقل را نشان مي دهد.

دانلود گزارش کارآموزی مطالعه و طراحی پل

فهرست مطالب

فصل اول : آشنايي كلي با مكان كارآموزي 1

فصل دوم : ارزيابي بخش هاي مرتبط با رشته عمران 3

فصل سوم : آزمون آموخته ها و نتايج 5

بخش اول : فهرست نشريات تيپ مورد استفاده در طراحي پلها و آبروها 6

نشريه 83 7

نشريه ايران – كامپساكس 11

نشريه آزمايشگاه مكانيك خاك 19

بخش دوم : مطالعات مرحله اول طراحي پل 23

بخش سوم : مطالعات مرحله دوم طراحي پل 26

بخش چهارم : ديوارهاي خاك مسلح ژئوگريدي 40

بخش پنجم : سازه هاي خاكي فولادي 52

دانلود گزارش کارآموزی مطالعه و طراحی پل

قیمت : 5000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]

برچسب :