دانلود گزارش کارآموزی شرکت لوله گستر
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی مقالات شما را خریداریم تماس با ما

صفحه نخست  » گزارش کارآموزی  »  دانلود گزارش کارآموزی شرکت لوله گستر

دانلود گزارش کارآموزی شرکت لوله گستر گزارش کارآموزی لوله کشی گاز گزارش کارآموزی لوله کشی ساختمان گزارش کارآموزی لوله کشی گاز ساختمان گزارش کارآموزی لوله پلی اتیلن گزارش کارآموزی لوله سازی گزارش کارآموزی خطوط لوله گزارش کارآموزی شرکت لوله سازی اهواز گزارش کارآموزی جوشکاری لوله گزارش کارآموزی تولید لوله پلی اتیلن گزارش کارآموزی شرکت لوله

Internships Pipe Gostare

 

موضوع : گزارش کارآموزی شرکت لوله گستر

فهرست مطالب

کارآموزی شركت لوله گستر اسفراين
فصل اول
تاریخچه شرکت لوله گستر اسفراین …………………………………………………………………………………………………………. 1
فصل دوم
تست های آب درشرکت لوله گستر  ………………………………………………………………………………………………………… 5
قلیائیت
–    اصول روش ………………………………………………………………………………………………………………………………..6
–    موارد استفاده تعیین قلیائیت ………………………………………………………………………………………………………… 7
–    قلیائیت پنج گانه آب و نحوه محاسبه آن ………………………………………………………………………………………. 7
–    تعیین قلیائیت آب ……………………………………………………………………………………………………………………… 9
اندازه گیری سختی آب
–    روش اندازه گیری سختی کل ……………………………………………………………………………………………………. 15
–    روش اندازه گیری سختی کلسیمی درآب ……………………………………………………………………………………..17
تعیین مقدار یون کلر به روش مور …………………………………………………………………………………………………………. 19
روش آزمون محلول کلریت سدیم …………………………………………………………………………………………………………. 22
فصل سوم
تصفیه ونگهداری آب درشرکت لوله ذ……………………………………………………………………………………………… 26
بخش اول :
–    مقدمه ای برآب وفاضلاب ………………………………………………………………………………………………………… 27
–    آب واهمیت آن …………………………………………………………………………………………………………………………27
–    ناخالصی های آب …………………………………………………………………………………………………………………… 27
–    آب خالص یاناخالص ………………………………………………………………………………………………………………. 28
–    نمک های محلول ……………………………………………………………………………………………………………………. 28
–    لزوم تصفیه آب …………………………………………………………………………………………………………………………29
–    اثرات زیان بخش ناخالصی های آب ………………………………………………………………………………………….. 30
–    اصطلاحات مهم وتعاریف ………………………………………………………………………………………………………… 30
–    تصفیه فاضلاب های صنعتی ……………………………………………………………………………………………………… 31
–    فاضلاب کارخانه ها …………………………………………………………………………………………………………………. 33
بخش دوم :
–    روند کار درشرکت لوله گستر ……………………………………………………………………………………………………..33
–    تصفیه خانه شرکت لوله گستر …………………………………………………………………………………………………… 33
–    تقسیم بندی فضای درونی استخر ته نشینی …………………………………………………………………………………. 34
–    فیلترها ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 34
–    ارزیابی روش شستشوی فیلترها ………………………………………………………………………………………………… 37
–    اتلاف ذرات بستر فیلترها ………………………………………………………………………………………………………….. 37
–    فیلترهادرمواقع تعطیلی ……………………………………………………………………………………………………………… 38
–    پساب شستشوی فیلترهاوچگونگی استفاده ازآن ها ………………………………………………………………………. 38
–    سرویس ونگهداری فیلترها ……………………………………………………………………………………………………….. 39
بخش سوم :
–    لوله وتیوب …………………………………………………………………………………………………………………………….. 41
–    انتخاب اندازه لوله ها …………………………………………………………………………………………………………………42
–    اتصالات …………………………………………………………………………………………………………………………………. 42
–    لقی های مجازبرای انبساط ……………………………………………………………………………………………………….. 43
–    جلوگیری ازنشتی درپیرامون قطعات متحرک ……………………………………………………………………………….. 44
–    شیرها …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 44
–    پمپ ها ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 45
–    فن ها ، دمنده ها وکمپرسورها …………………………………………………………………………………………………… 46
بخش چهارم :
–    عملکرد دستگاه هاونحوه استفاده ……………………………………………………………………………………………….. 46
–    دستگاه های روغن گیری یا دریافت کننده دینامیکی …………………………………………………………………….. 46
–    چنگک های پاک کننده ( لجن ) ………………………………………………………………………………………………… 47
–    دریچه های اتوماتیک ……………………………………………………………………………………………………………….. 48
فصل چهارم
روغن هاوگریس ها
–    تست نقطه اشتعال واحتراق روغن ها …………………………………………………………………………………………. 54
–    سختی ، نفوذپذیری واعداد موسسه ملی گریس وروانکار ……………………………………………………………… 55
–    آزمایش نفذ پذیری گریس ………………………………………………………………………………………………………… 58
–    آزمایش نقطه قطره ای شدن ……………………………………………………………………………………………………… 59
–    اندازه گیری دانسیته بااستفاده از پیکنومتر ……………………………………………………………………………………. 61
–    اندازه گیری دانسیته بااستفاده از دانسیمتر ……………………………………………………………………………………. 62
–    اندازه گیری دانسیته بااستفاده از ویسکومتر حبابی ………………………………………………………………………… 63
–    محاسبه ویسکوزیته بادستگاه  Brook Field   ………………………………………………………………………….. 66

فصل پنجم
روغن های روان کاری
–    روغن های فلزکاری …………………………………………………………………………………………………………………..72
1 – روان کاری درفرایندهای فلزکاری ……………………………………………………………………………………………… 72
2 – روان کاری درعملیات برش فلزها ……………………………………………………………………………………………… 73
3 – دسته بندی ونام گذاری روغن های برش فلزها …………………………………………………………………………… 77
4 – روغن های امتزاج پذیرباآب ( روغن های خنک کننده ) ………………………………………………………………. 80
5 – ساختار شیمیایی روغن های امتزاج پذیر ……………………………………………………………………………………. 81
–    گران روی امولاسیون های روغن درآب ……………………………………………………………………………………… 93
–    غلظت های امولاسیون ها …………………………………………………………………………………………………………. 97
–    آماده سازی روغن های امتزاج پذیر ……………………………………………………………………………………………. 98
–    روغن های برش بدون آب ……………………………………………………………………………………………………… 100
فصل ششم
فسفاتینگ
–    فرایندهای آماده سازی پیش از رنگ …………………………………………………………………………………………. 103
–    تشریح عملیات فسفاتینگ ………………………………………………………………………………………………………. 106
–    اندازه گیری وزن وضخامت لایه فسفات …………………………………………………………………………………… 122
فصل هفتم
خوردگی
–    عوامل موثر برخوردگی …………………………………………………………………………………………………………… 128
–    آزمون های کنترل خوردگی درکارخانه لوله گستر ………………………………………………………………………. 143
–    شیوه کاروبررسی خوردگی حاصل از اثر مه نمکی …………………………………………………………………….. 146
–    تست خوردگی   HIC  …………………………………………………………………………………………………………. 150
فصل هشتم
ضمائم

دانلود گزارش کارآموزی شرکت لوله گستر

قیمت : 7000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]