دانلود گزارش کارآموزی کنترل فیزیکی و شیمیایی دارو
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » گزارش کارآموزی  »  دانلود گزارش کارآموزی کنترل فیزیکی و شیمیایی دارو

دانلود گزارش کارآموزی کنترل فیزیکی و شیمیایی دارو گزارش کارآموزی داروخانه پروژه گزارش کارآموزی داروسازی گزارش کارآموزی داروخانه دامپزشکی گزارش کارآموزی شرکت داروسازی گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر در داروخانه گزارش کارآموزی در شرکت پخش دارو دانلود گزارش کارآموزی داروسازی دانلود رایگان گزارش کارآموزی داروسازی دانلود گزارش کارآموزی داروخانه

Training physico-chemical treatment

 

موضوع : گزارش کارآموزی کنترل فیزیکی و شیمیایی دارو

فهرست مطالب
مقدمه      1
چكيده    2
تاريخچه    4
بخش اول
تاريخچه شيمي دارويي    7
تئوري شيمي دارويي    7
تعريف شيمي دارويي    8
طبقه بندي داروها 9
واكنش هاي اسيداسيون    10
دهالوژناسيدن    11
گيرنده دارو يا رسپتور    11
پيش دارو يا پرودراگ 13
خلق دارو    14
تعريف آنالوگ يك دارو    16
متابوليسم داروها 16
شرط انجام متابوليسم 18
نام گذاري داروها 19
تغيير ملكولي با ايجاد پيوند دوگانه 20
آگونيست و آنتاكونيست    21
ايزو استرها    22
بيد ايزو استرها 22
ايزو استرهاي كلاسيك 22
ايزواسترهاي غير كلاسيك 23
ضد دردها 23
ضد دردهاي قوي 23
مورفين 24
مشتقات مورفين 25
ضددردهاي گروه فنيل پريدين 26
برخي از مشتقات مربوط به ضددردهاي گروه فنيل پريدن    27
ضد دردهاي گروه دي فنيل پروپيل آمين 27
ضددردهاي ضعيف و متوسط الاثر 28
مشتقات پارا آيندنفل    29
مشتقات پيرازول 29
فنيل بوتازون 30
ضد دردهاي خانواده آنترالينك اسيد 30
مشتقات آريل الكنوئيني اسيدها 30
داروهاي ضد سرخه 31
داروهاي خلط آور 31
بيهوش كننده هاي عمومي 32
بخش دوم
مشخصات و شرايط كار در يك لابراتوار داروسازي نمونه 35
بخش تهيه گرانول    36
بخش قرص سازي    37
بخش قرصهاي بدون روكش 37
بخش روكش دادن قرصهاي پوشش دار 39
بخش كپسول سازي 40
بخش داروهاي نيمه مايع (پماد و كرم سازي)    41
بخش تهيه مايعات خوراكي 46
كنترل هنگام توليد در صنعت داروسازي 49
كنترل در انبار مواد اوليه يا در اتاق توزين 49
روش سنجش متوكلوپرآميد هيدروكرايد 51
محلول استاندارد 52
روش سنجش كپسول تتراسايكلين 52
روش سنجش قرص ويتامين C جوشان 53
روش سنجش پماد تتراسايكلين 3%    53
روش سنجش مپروبامات قرص يا گرانول    54
روش سنجش قرص استامينوفن 54
روش سنجش ديكلوفناك سديم 55
روش سنجش دراژه ايبوپروفن 400    56
روش سنجش ويتامين A 56
روش سنجش كپسول رينامپين 300mg    57
روش ساختن بافر پتاسيم دي هيدروژن فسفات باPH=7.4    57
روش سنجش دراژه كلرامفنيكل 250mg 57
روش سنجش ناخالصي هاي كلرامفنيكل 250mg    58
روش سنجش كليدنيوم سي 5mg    58
روش ساختن محلول تيمول بلو 58
روش دي سولوشن كپسول رينامپين 58
روش دي سولوشن قرص استامينوفن 59
طرز تهيه بافر فسفات PH=5.8    60
روش دي سولوشن شياف ايندمتاسين 60
روش دي سولوشن قرص آلوپوريندل 61
روش دي سولوشن دراژه كد دياز پوكسايد mg5    62
روش دي سولوشن كپسول تتراسايكلين 250mg    62
روش دي سولوشن دراژه ديكلوفناك 63
روش دي سولوشن دراژه ايبوپروفن 63
روش دي سولوشن قرص پروبامات 65
طرز درست كردن محلولهاي لازم 65
بخش سوم
دستگاه حداسي    67
دستگاه سنجش سختي 68
دستگاه فرسايش سنج    69
دستگاه ph سنج 70
حمام آب گرم (بن ماري)    70
دستگاه دي سولوشن 71
ترازوي آزمايشگاه 71
دستگاه رطوبت سنج 72
بخش چهارم
شناسايي 1    73
شناسايي 2    73
شناسايي 3    74
شناسايي 4    75
شناسايي 5 75
شناسايي 6 76
شناسايي 7 76
شناسايي 8 76
شناسايي 9 77
شناسايي 10 77
شناسايي 11    78
شناسايي 12 78
شناسايي 13 78
شناسايي 14 79
شناسايي 15 79
شناسايي 16    80
شناسايي 17 80
شناسايي18    81
شناسايي19    81
شناسايي20    81
شناسايي21    82
شناسايي22    83
شناسايي23    83
شناسايي24    83
شناسايي25    84
شناسايي26    84
بخش پنجم
اثرات فارماكولوژي داروها 86
ايندومتاسين 87
ايبوپروفن 87
رينامپين 88
ويتامين A    89
مپروبامات
متوكلوپراميد
اسيد اسكوربيك ويتامين C
كليدنيوم C    93
تتراسايكلين
ديكلوفناك سديم
كلوامفنيكل
استامينوفن
كلوديازپوك يد
خواص فيزيكي
پيوست
منابع

دانلود گزارش کارآموزی کنترل فیزیکی و شیمیایی دارو

قیمت : 10000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]

تبلیغات