دانلود گزارش کارآموزی تصفیه خانه
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » گزارش کارآموزی  »  دانلود گزارش کارآموزی تصفیه خانه

دانلود گزارش کارآموزی تصفیه خانه گزارش کارآموزی تصفیه خانه آب گزارش کارآموزی تصفیه خانه فاضلاب کارآموزی تصفیه خانه گزارش بازدید از تصفیه خانه فاضلاب گزارش کارآموزی تصفیه خانه فاضلاب گزارش بازدید از تصفیه خانه اکباتان گزارش بازدید از تصفیه خانه آب گزارش کار تصفیه خانه فاضلاب گزارش کارآموزی

تصفیه خانه آب

 

Internship Report refinery

 

موضوع : گزارش کارآموزی تصفیه خانه

فهرست مطالب
عنوان    صفحه

مقدمه            1
تصفيه فيزيكي آب    3
تصفيه شيميايي آب    3
شرح مراحل تاسيسات تصفيه وكاريردآنها    4
حذف گازهاي همراه آب    9
مشكلات ناشي ازانحلال گازها درآب    12
حذف گازهاي مزاحم ازآب    14
روشهاي حذف گازها ازآب    15
بهره برداري ونگهداري وتعميرات دستگاههاي هوادهي    20
فرآيندهاي انعقادولخته بندي    21
كاهش وحذف بارالكتريكي سطحي كلوييدها    22
ته نشيني شيميايي    32
فرايند زلال سازي وحوضهاي زلال ساز    36
نگهداري وتعميرات    43
ساختمان وروش كلي بهره برداري ازحوضهاي ته نشيني وزلال سازمركب بهره گيرنده ازبسترلجن    56
روش كلي راه اندازي    59
متوقف ساختن حوض زلال ساز دركوتاه مدت    61
كلياتي درمورد مكانيزم وبهره برداري ازحوضهاي ته نشن زلال ساز مجهز به صفحات مورب    63
فهرست مطالب
عنوان    صفحه
صاف سازي    64
بهره برداري ونگهداري صافيهاي تند باجريان ثقلي    65
ساختمان صافيهاي تند ومتعلقات آن    66
تنظيم صافي    68
سيستمهاي تنظيم كننده    70
سرعت صافي سازي    72
زمان كاركرد صافي    73
تجهيزات شستشوي تند بانيروي ثقل 74
صافيهاي تند تحت فشار    75
را ه اندازي وبهره برداري صافيهاي تحت فشار    76
نگهداري صافيهاي تحت فشار    78
روشهاي سالم سازي 79
كلر    79
اوزون    86
روش تهيه اوزون    87
انواع ژنراتورهاي گاز اوزون    88
ويژگيهاي گازورودي به دستگاه توليد اوزون 91
واحدهاي توليد    94
روشهاي مختلف اوزناسيون آب    94
موارد كاربرد اوزون 95

فهرست مطالب
عنوان    صفحه
فوايد اوزون    102
استفاده ازاشعه فرابنفش       105
اصول كلي به كارگيري U.V               108
مراقبت ازبازتاب فرابنفش    108
موا د شيميايي نامطلوب درآب آشاميدني    109
روش تصفيه    112
تصفيه باآب آهك       114
اكسيداسيون توسط پرمنگنات پتاسيم       116
هوادهي    117
حوضهاي ته نشيني       119
صافيها      120
حذف آهن ومنگنزباتبادل يوني      120
فرايندهاي متعارف      121
فرايندهاي ويژه آهن ومنگنز      123
منابع آلودگي وتاثيرات      125
روش تصفيه     126
ترسيب شيميايي  127
ارسنيك          129
روش تصفيه  131
دشواريهاي بهره برداري             132
كروم             133
فهرست مطالب
عنوان          صفحه
كادميوم    134
سرب    135
جيوه    136
كلرورها    137
روشهاي آزمايش درآب    140
فلوئورها    142
سولفات وسولفورها    146
نيتراتها    147
تاثيرات بهداشتي واستانداردها    152
خواص مواد فعال سطحي    160
كاربرد پاك كننده ها    161
آثار بيولوژيكي پاك كننده ها    162
آثارزيست محيطي    163
تشخيص ميزان مواد پاك كننده درآب    165
سموم دفع آفات وعلف كشها    165
مواد راديو اكتيو    166
منابع آلودگي راديو اكتيويته    166
سيانور    169
سخت زدايي بامواد شيميايي    171

 

 

دانلود گزارش کارآموزی تصفیه خانه

قیمت : 10000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]

تبلیغات