دانلود گزارش کارآموزی مدیریت
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی مقالات شما را خریداریم تماس با ما

صفحه نخست  » گزارش کارآموزی  »  دانلود گزارش کارآموزی مدیریت

دانلود گزارش کارآموزی مدیریت دانلود گزارش کارآموزی مدیریت صنعتی دانلود گزارش کارآموزی مدیریت بازرگانی دانلود گزارش کارآموزی مدیریت دولتی دانلود رایگان گزارش کارآموزی مدیریت دانلود گزارش کارآموزی رشته مدیریت دولتی دانلود رایگان گزارش کارآموزی رشته مدیریت صنعتی دانلود گزارش کارآموزی رشته مدیریت صنعتی دانلود رایگان گزارش کارآموزی مدیریت صنعتی

Management Training Report

 

موضوع : گزارش کارآموزی مدیریت

فهرست مطالب
عنوان    صفحه

مقدمه    1
برنامه ريزي    3
اهميت و ضرورت برنامه ريزي جامع در سازمان    5
تكنيكهاي برنامه ريزي    8
برنامه ريزي نيروي انساني    11
روش تجزيه و تحليل هدفها و فعاليتها    12
روش نرخ روند    13
سازماندهي    17
الگوهاي جديد ساخت سازماني    18
كنترل و نظارت در سازمان    23
طراحي سيستم كنترل    25
هدايت و انگيزش    29

مقدمه
شايد يكي از مهمترين فعاليتها در زندگي اجتماعي بشر امروز را بتوان مديريت دانست. در عصر حاضر به مدد اين فعاليت است كه مأموريتها و اهداف سازمانها تحقق مي يابند. از منابع و امكانات موجود بهره برداري مي شود و توانايي و استعداد انسانها از قوه به فعل در مي آيد. مديران در انجام وظايف خود فرايندي را دنبال مي كنند كه شامل اجزايي چون برنامه ريزي، سازماندهي، نظارت و كنترل، انگيزش، ارتباطات، هدايت و تصميم گيري است. مجموعة اين فعاليتهاست كه مديريت را شكل مي دهد و هماهنگي و نيل به هدفها را ميسر مي سازد.
صاحبنظران مديريت را هنر انجام امور به وسيلة ديگران توصيف كرده و بر نقش ديگران و قبول هدف از سوي آنان تأكيد ورزيده است. گروهي مديريت را علم و هنر هماهنگي كوششها و مساعي اعضاي سازمان و استفاده از منابع براي نيل به اهداف معين توصيف كرده اند. گروهي ديگر مديريت را در قالب وظايفي چون برنامه ريزي، سازماندهي، هماهنگي و… بيان نموده اند. يكي از علماي مديريت و اقتصاد مديريت را تصميم گيري دانسته و اين وظيفه را بهترين و اصيلترين نقش مدير قلمداد نموده است. عالم ديگري بر نقشهاي مدير از ديدگاه تازه تري نگريسته و براي مدير وظايف و نقشهايي چون رهبري سازمان، منبع اطلاعاتي، و عامل تصميم گيري و رابط با ساير سازمانها بر شمرده است. انديشمندان ديگر نيز نقش هاي هشتگانه اي را براي مدير بر شمرده اند كه در فصل يكم به آنها اشاره خواهد شد.

دانلود گزارش کارآموزی مدیریت

قیمت : 4000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]

برچسب :