دانلود تحقیق نقش منابع انساني در رشد و تعالي سازمان
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی مقالات شما را خریداریم تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی  »  دانلود تحقیق نقش منابع انساني در رشد و تعالي سازمان

دانلود تحقیق نقش منابع انساني در رشد و تعالي سازمان مقاله نقش منابع انسانی در سازمان نقش مدیریت منابع انسانی در سازمان نقش نظام مدیریت منابع انسانی در کارآفرینی سازمانی نقش مدیریت منابع انسانی در چابکی سازمان نقش حسابداری منابع انسانی در بهره وری سازمانی نقش مدیریت منابع انسانی در سود بخشی سازمان رشد و تعالی سازمان مقاله رشد و توسعه اقتصادی

The role of human resources

 

موضوع : نقش منابع انساني در رشد و تعالي سازمان

فهرست مطالب
چكيدة مقاله:    2
مقدمه:    2
منابع انساني و ماهيت سازمان ها :    6
سازمان و منابع انساني    7
– جذب(Employment):    9
– تربيت و آموزش(Education And Training):    9
– حفظ و نگهداري(Keeping And Maintenance) :    10
بهره وري و سازمان    10
(Organization And Efficiency)    10
 تجزيه و تحليل كارشناسي دلايل ضعف عملكرد كاركنان    12
(Workforces Weakness of Function Reasons Expert Analyses)    12
توصيه هاي لازم در فرآيند ارزيابي عملكرد نظام سازماني    13
(Essential Recommendations About Evaluating Function of Organizational System)    13
مديريت استراتژيك منابع انساني :    14
استراتژي هاي منابع انساني :    15
بازار کار داخلی بازار کار خارجی    18
گونه شناسی استراتژی های اصلی منابع انسانی (بامبرگر،1381 ،86 )    18
تناسب استراتژيك :    20
• هم خواني با استراتژي هاي شركت :    22
مشكلات دستيابي به تناسب استراتژيك :    23
رويكردهاي پرداختن به اين مشكلات :    25
ارتباط ميان استراتژي هاي گوناگون سازمان با راهبردهاي مختلف منابع انساني :    27
نتيجه گيري:    30
منابع:    31
1) منابع خارجي:    31
2) منابع داخلي:    31

چكيدة مقاله:
تعالي منابع انساني جامعه و سازمان پديده اي است بر گرفته از رشد تدريجي تفكر انسان كه رابطه اي مستقيم با الگوي توسعة در هر جامعه اي دارد. نقش منابع انساني در تعالي سازماني معمولاً ناشي از عواملي نظير: بهره وري، عدالت و برابري در بهره گيري از موقعيت هاي سازماني، توسعة دانش فردي و اخلاق حرفه اي است. از سويي نقش منابع انساني در فرآيند مذكور با توجه به ماهيت سازمان ها از نظر انتفاعي و غير انتفاعي بودن آنها متفاوت خواهد بود. منابع انساني در هر سازماني عامل دوام و بقاي سازمان و تعيين كننده حركت هاي موضعي سازمان است. استفاده مناسب از منابع انساني در هر سازماني فارغ از ماهيت آن، در چرخه برنامه ريزي  اصولي و مناسب براي عوامل: جذب، تربيت و آموزش و حفظ و نگهداري قابل تعريف خواهد بود.
بدين ترتيب با بكارگيري اصولي عوامل فوق مي توان بهره وري سازماني را در چارچوب مشخصي از توسعه تعريف و پيگيري نمود. براي حصول بازدهي مناسب از مدل بهره وري سازماني تجزيه و تحليل كارشناسي دلايل ضعف عملكرد كاركنان سازمان براي دستيابي به اجزاي مدل مذكور امري حياتي است نگاه سيستمي به مقولة بهره وري منابع انساني، اجراي توصيه هاي لازم در فرآيند ارزيابي عملكرد سازماني و گرفتن بازخوردهاي مستمر و اصلاح و بهبود فرآيندهاي مورد عمل را مطالبه مي كند. در مقالة زير به نقش هر يك از عوامل مؤثر در تعالي سازماني پرداخته شده است.

مقدمه:
از جمله چالش هاي اساسي قرن حاضر هر جامعه اي رشد و تعالي اعضاي آن جامعه است. توسعة تكنولوژي و ابزارهاي مورد استفادة بشر با توسعة هنجارها و ارزش هاي اجتماعي هماهنگ نيست تا جايي كه در بسياري از موارد رشد تكنولوژي عامل بازدارندة و نقطه مقابل رشد اخلاقيات در جامعة مدني تلقي و منجر به جبهه گيري هاي متفاوت در ميان اقشار مختلف جامعه مي شود.
از اين واقعيت نمي توان به سادگي گذشت كه تاريخ بشريت مملو از انديشه و خلاقيت انسان هايي است كه همواره رشد و تعالي نوع خود را جستجو كرده اند. سير تدريجي تفكر و رشد علم و آگاهي هاي انسان به اختراع انواع و اقسام ابزارها و روش هايي منتهي شده كه نظم  و نظام رفاه عمومي در جوامع مختلف را شكل مي دهد. مي دانيم رشد وتوسعة يافتگي امروزه معيار و ملاك تعالي جامعة انساني تلقي شده و صد البته بديهي است كه تعالي نهادهاي عمومي و همچنين  تعالي سازمان ها  نيز محصول بكارگيري منابع انساني مناسب و لايق باشد. شكي نيست، در كنار منابع انساني، عوامل گوناگوني  نيز به عنوان منابع وابسته براي هر هدف و مقصد اجتماعي و سازماني بكار گرفته مي شود، اما بدون ترديد منابع انساني بي بديل ترين منبع  وعامل اساسي در ايجاد هر گونه حركت سازمان يافته تلقي مي شود كه رابطه مستقيم با الگوي توسعة اين منبع در جوامع مختلف دارد. بخش عمده اي از آنها در هر جامعه اي با هر سطحي از تكنولوژي و سطوح دسترسي به ابزارهاي مادي نقش خود را ايفاء مي كنند. حال اگر سنخيت لازم و همسويي بين ماشين ابزارها و قابليت هاي منابع انساني ايجاد شود، بديهي است آن جامعه مسيري غير از تعالي را نخواهد پيمود. بدين ترتيب تمامي زير مجموعه هاي آن جامعه از جمله سازمان ها و نهادهاي عمومي، دولتي غير دولتي و … تحت تأثير راهبردهاي كلي جامعه مسير تعالي را در درون خود و با تأسي از جامعه اي كه در آن ادامة حيات مي دهند يافته و با تغييرات بسيار اندكي ادامه خواهند داد. آنچه مسلم است اين كه عوامل بسياري در توسعة نقش انسان در تعالي جامعه و بالطبع سازمان نقش دارند كه از مهمترين آنها مي توان به موارد زير اشارة نمود:

دانلود تحقیق نقش منابع انساني در رشد و تعالي سازمان

قیمت : 4000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]