مقاله جايگاه طراحى صنعتى در توسعه پايدار
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی مقالات شما را خریداریم تماس با ما

صفحه نخست  » فنی و مهندسی  »  مقاله جايگاه طراحى صنعتى در توسعه پايدار

مقاله جايگاه طراحى صنعتى در توسعه پايدار مقاله طراحي صنعتي مقاله درباره طراحي صنعتي تحقیق پروژه رشته طراحى صنعتی طراحی صنعتی ایرانی طراحی صنعتی چیست آموزش طراحى صنعتى مقاله توسعه پايدار مقاله درباره توسعه پايدار مقاله در مورد توسعه پايدار مقاله ترجمه شده توسعه پايدار مقاله توسعه پايدار شهري مقاله توسعه پايدار كشاورزي دانلود مقاله توسعه پايدار

Role of Industrial Design in Sustainable Development

 

موضوع : مقاله جايگاه طراحى صنعتى در توسعه پايدار
چکيده :
در اين مقاله ابتدا مکتب توسعه پايدار و جايگاه آن در برابر ساير نکاتب توسعه تبيين مى شود ،سپس شاخصه هاى موجود در تبيين پايدارى توسعه مورد نقد و بررسى قرار مى گيرد .رويکرد مبنا در اين پژوهش ،لزوم در نظر گرفتن مولفه هاى پويش فرهنگى و درون زايى صنايع بومى کشور به مثابه شاخص هايى است که در کنار توجه به محيط زيست به عنوان مولفه هاى توسعه پايدار جاى طرح مى يابند .نتيجه به دست آمده از اين پژوهش ،محوريت پارادايم طراحى در اجراى الگوى توسعه پايدار است که در برابر پارادايم مهندسى و ساير الگوهاى توسعه قابليت تبيين مى يابد .در نهايت راهکارهاى بر هم کنش دو سويه اين دو رهيافت در جهت گسترش صنايع کشور، به بحث گذاشته شده است .
واژه هاى کليدى :
توسعه پايدار ،طراحى صنعتى ،توسعه درون زا،پارادايم طراحى ،پويش فرهنگى .
فهرست
1-تعريف مفاهيم
1-1صنعت
1-2- طراحى صنعتى
2- توسعه
2-1- تعريف توسعه
2-2- توسعه اقتصادى
2-3-1- مکتب نوسازى
2-3-2- مکتب وابستگى
2-3-3- مکتب نظام جهانى
2-4- توسعه پايدار:
3- شيوه ها ى توسعه در صنايع
3-1- نگرش ها و سرمشق ها
3-1-1- پارادايم مهندسى و توسعه
3-1-2- نقد پارادايم مهندسى و حضور طراحى ،به مثابه پارادايم
3-1-3- مبانى پارادايم طراحى
4- رهيافتى بر مقايسه مکاتب توسعه
5- باز تعريف مولفه هاى توسعه پايدار
5-1- درونزايى توسعه
5-2-پويش فرهنگ ملى
5-3- تعادل با زيست بوم
6- روش هاى نگرش به طراحى صنعتى ،براى تداوم پيشرفت فن آورى اقتصادى
6-1- نگرش شاخص ؛برآورد طراحى صنعتى، به مثابه شاخص توسعه :
6-2-نگرش هويتى ؛عامل بومى سازى فرايند توسعه :
6-3- نگرش محورى ؛ براورد طراحى صنعتى به مثابه محور برنامه ريزى توسعه
نتيجه گيرى

مقاله جايگاه طراحى صنعتى در توسعه پايدار

قیمت : 2000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]